Gör din röst hörd i kommunfullmäktige

Du kan som invånare i Skövde väcka förslag i frågor som rör kommunens verksamhet.

Skövde kommun vill minska avståndet mellan väljare och valda i kommunen. För att skapa förutsättningar för dig som medborgare att kunna påverka den lokala politiken och att vara mer aktiv och engagerad i kommunala frågor finns därför medborgarförslag.
 

Vem

Alla som är folkbokförda i Skövde, barn, ungdomar och vuxna, har möjlighet att lämna in förslag till kommunfullmäktige. Man behöver alltså inte ha kommunal rösträtt. Förslag kan endast lämnas av en eller flera enskilda personer. En förening eller annan gruppering kan inte lämna ett gemensamt förslag.
 

Hur

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och personligt undertecknat. Namn, adress och folkbokföringsort måste finnas med. Förslaget väcks i och med att det lämnas till Skövde kommun, Enhet demokratistöd, 541 83 Skövde. Om ett i stort sett likadant medborgarförslag eller motion behandlats av kommunfullmäktige under de sista två åren tas inte förslaget upp.
 

Om vad

Du kan lämna förslag i de flesta ärenden som rör kommunens verksamhet så länge de inte är oetiska, odemokratiska eller rasistiska. Förslaget får inte heller strida mot någon lag eller författning, handla om myndighetsutövning mot någon enskild eller avse ett personärende. Ett medborgarförslag får bara innehålla ett ärende åt gången och det bör vara utformat så att det utmynnar i ett konkret förslag.
 

Hantering

Efter att ett förslag lämnats in bestämmer presidiet, det vill säga kommunfullmäktiges ordförande, förste och andre vice ordförande, om förslaget ska tas upp. Om det inte är oetiskt, odemokratiskt, rasistiskt eller strider mot någon lag eller förordning bör det inte finnas något hinder. Presidiet bestämmer också om förslaget ska lämnas över till den aktuella nämnden för beredning, faktakomplettering med mera. Den person som lämnat ett medborgarförslag får vara med i diskussionen om ärendet när det behandlas i kommunfullmäktige.
 
Kommunfullmäktige kan också överlåta till en nämnd eller kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om detta.
 

Redovisning av förslag

Kommunfullmäktige bör inom ett år besluta i de förslag som lämnats in. Tiden kan variera beroende på ärende. Två gånger per år ska förslag som inte beretts färdigt redovisas till kommunfullmäktiges sammanträde. Redovisningen sker i april och oktober.