Beslut om upphävande av eldningsförbud

Brandrisken i skog och mark bedöms av räddningstjänsten som låg. Därför hävs rådande eldningsförbud med omedelbar verkan.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har, i skrivelse daterad den 28 juli 2021, och efter genomgång av underlag för brandrisk i skog och mark angett att det är inte längre är motiverat med eldningsförbud i Skövde kommun.

I beaktande av att kommunstyrelsen inte kan sammankallas med så kort varsel fattas, med stöd av paragraf 1.1. i Kommunstyrelsens delegationsordning och 6 kap 39 § Kommunallagen följande beslut.

Beslut

Skövde kommun upphäver härmed föreskrift om eldningsförbud med dnr. KS2021.0178 för Skövde kommun.

Enligt delegation av Katarina Jonsson - Kommunstyrelsens ordförande.

Tänk på

Att det är du som tänder en eld som är ansvarig för elden och dess konsekvenser. Vid eldning eller grillning är du ansvarig för att det sker på ett säkert sätt.

Ta reda på brandrisken där du ska elda eller grilla, var på en lämplig plats med tillräcklig avstånd till brännbart material, ha tillgång till tillräcklig släckutrustning, tänk på rådande väderförutsättningar, lämna inte elden eller grillen obevakad och släck eller bevaka elden eller grillen när du är klar tills den är kall och har slocknat.