Resultat av SCB:s medborgarundersökning hösten 2017

Medborgarundersökningen 2017 visar vad kommuninvånarna tycker om Skövde som en plats att leva och bo på. Den visar även vad de tycker om kommunens verksamheter och vilket inflytande de kan ha på kommunala beslut.

2017 års undersökning visar överlag goda resultat i förhållande till andra kommuner.

På uppdrag av Skövde kommun har SCB (Statistiska centralbyrån) under hösten genomfört en medborgarundersökning i Skövde. Undersökningen fokuserar på tre områden:

  • kommunen som plats att bo och leva på.
  • kommunens verksamheter.
  • medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Undersökningen visar att de flesta som deltagit i undersökningen är nöjda med Skövde kommuns verksamheter och Skövde som plats att bo och leva på. Hur nöjda medborgarna är med Skövde som plats att leva och bo på mäts genom ett Nöjd-region-index där Skövde får 65 i betygsindex. Det är bättre än genomsnittet för riket, vilket är 60.

 

Skövdeborna mycket nöjda med utbildningsmöjligheterna

Områden som medborgarna är mycket nöjda med och som hamnar långt över snittkommunen är Utbildningsmöjligheter och Kommersiellt utbud. Det område som förbättrats sedan 2015 års resultat är Arbetsmöjligheter.

– Det är glädjande att se att vi får bättre resultat än vid tidigare undersökning när det gäller arbetsmöjligheter. Att kunna erbjuda arbetstillfällen betyder väldigt mycket för en kommun som vill växa, säger kommunstyrelsens ordförande, Katarina Jonsson (M).

I frågor som rör medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter får Skövde kommun 44 i betygsindex, vilket även det är högre än snittkommunen som har betygsindex 40.

Även området som handlar om hur medborgarna ser på kommunens verksamheter skattas högre än snittet. Skövdes betygsindex är 60 medan betygsindex för snittkommunen är 55. Resultatet har inte försämrats inom något område.

– För att vi ska känna oss trygga med att vi erbjuder bra service till våra medborgare är det viktigt att vi tar del av resultatet från SCB:s medborgarundersökning. Vi strävar alltid efter att Skövdeborna ska vara nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds. Jag är stolt och tacksam över Skövde kommuns personal som genom sina insatser bidragit till våra goda resultat, säger Katarina Jonsson.

 

Om undersökningen

SCB erbjuder kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning två gånger per år, vår och höst. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ett av flera verktyg som Skövde kommun använder för att få en bild av hur medborgarna ser på Skövde kommun och den kommunala servicen.

Skövde kommun har tidigare genomfört medborgarunderökningen hösten 2007, hösten 2010, våren 2013 och våren 2015. Denna gång har 1 200 Skövdebor mellan 18 och 84 år valts ut genom statistiska metoder och ombetts att besvara undersökningen. 39 procent av dem har svarat, vilket är en normal svarsfrekvens i sammanhanget.  

Resultaten redovisas med betygsindex som kan variera mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre klassas som ”mycket nöjd”.

 

Resultatet finns presenterat på Skövde kommuns webb.