Bra resultat för Skövde i mätningen Löpande Insikt

Skövde kommun fortsätter att ha en hög kundnöjdhet bland företag och får ett NKI på 77 i mätningen Löpande Insikt. Resultatet baseras på företagsärenden hos kommunen under 2020. I rankingen mellan Sveriges kommuner hamnar Skövde på plats 56, en förbättring med 14 enheter från föregående år.

Löpande Insikt är SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) årliga servicemätning av kommunernas myndighetsutövning mot företagare inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Resultatet bygger på en enkät som skickades ut till företag som haft ärenden hos Skövde kommun inom ett eller flera av dessa områden under 2020.

I den senaste mätningen får Skövde ett högt NKI (nöjd-kund-index) på 77 bland företag. Det är en förbättring med 2 enheter från 2019-års mätning och bygger på att flera utav de ingående områdena förbättrat sina resultat.

Bland annat har myndighetsområdet servering från ett bra resultat förbättrats ytterligare jämfört med tidigare år.

—  Gällande serveringstillstånden har vi ett NKI på 88. Vi är naturligtvis jätteglada över att Skövdes näringsidkare är så nöjda med den service vi erbjuder, men vi är också medvetna om att vi har ett speciellt år bakom oss och att underlaget som ligger till grund för resultatet är väldigt litet, säger Malin Strand, chef för vuxenenheten inom sektor socialtjänst.

Även bygglov är ett utav områdena som förbättrats i förhållande till 2019 års resultat.

— Trenden pekar åt rätt håll och det är glädjande att vårt förbättringsarbete av bygglovshanteringen har gett gott resultat. Samtidigt vill jag skicka med att bygglovsprocessen är komplicerad och beroende av många parter och det kan göra att index både sjunker och ökar på kort tid., säger Caroline Hagström, samhällsbyggnadschef i Skövde kommun.

Arbetar för ännu bättre företagsklimat

Näringslivsenheten på Skövde kommun arbetar för ett förbättrat företagsklimat i Skövde. En viktig del i hur företag upplever klimatet är myndighetsutövningen.

— Jag är väldigt glad att Skövde fick ett högt resultat i Löpande Insikt även i år och visar en förbättring av nöjdkundindex. Den här undersökningen är ett av underlagen vi har med oss i kommunens arbete med förbättrat företagsklimat och ger en riktning för vad vi behöver fokusera lite extra på framöver. Vi har en handlingsplan som löpande uppdateras med nya åtgärder som svarar mot synpunkter från företagsbesök och analyser av den här typen av mätningar, säger Ramona Nilsson, näringslivschef i Skövde kommun.