Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Dataskyddsförordningen börjar gälla

Idag den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) gälla i Sverige och övriga EU-länder. Förordningens syfte är att stärka individens integritetsskydd och rättigheter gentemot organisationer och företag. Skövde kommun lyder också under dataskyddsförordningen, vilket påverkar hur vi får behandla dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som går att knyta till dig som person och som på något sätt kan användas för att identifiera dig. Till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, bilder, data- och telefonloggar med mera.

Vad menas med behandling av personuppgifter?

Med behandling avses varje åtgärd som görs med en personuppgift. Det kan vara insamling, registrering, lagring, bearbetning, publicering eller annan spridning.

Varför behöver ni behandla mina personuppgifter?

När du exempelvis ansöker om bygglov, barnsomsorgsplats, föreningsbidrag, lämnar synpunkter eller har en fråga kan vi behöva din personuppgifter för att kunna utföra vårt lagstadgade uppdrag gentemot dig som invånare och handlägga ditt ärende på ett korrekt vis. Som myndighet ansvarar vi för att rätt uppgifter registreras hos oss, att de används i rätt syfte och att dina uppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Vilka uppgifter hanterar ni och vad gäller om något är felaktigt?

Vi samlar aldrig in mer uppgifer än vad som krävs för att handera ditt ärende och de personuppgifter du lämnar kommer aldrig att användas av oss i annat syfte än för att hantera det ärendet. Samtidigt är det viktigt att veta att information som lämnas till oss blir allmänna handlingar och kommer att arkiveras i enlighet med arkivlagen och kommunens dokumenthanteringsplan.

Vill du ha en sammanställning av dina personuppgifter som Skövde kommun behandlar, eller om någon uppgift behöver rättas, ska du vända dig till oss med en skriftlig begäran.

Vem är ansvarig för behandlingen av mina personuppgifter?

I Skövde kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig, och därmed ansvariga för den hantering av personuppgifter som sker inom respektive verksamhet. Exempelvis är Barn och utbildningsnämnden ansvariga för de personuppgifter som behandlas i en skola.

Vem kontrollerar att ni sköter hanteringen?

En tillsynsmyndighet i varje EU-land ska övervaka att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. I Sverige är det datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du som har personuppgifter registrerade hos oss har rätt att lämna kalagomål gällande vår hantering till datainspektionen.

Större organisationer har också krav på sig att ha ett dataskyddsombud som arbetar med att kontrollera att kommunen följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för de finns registrerade hos oss, det vill säga de personer vars personuppgifter kommunen behandlar.

Läs mer om Skövde kommuns dataskyddsombud.

Var kan jag läsa mer om mina rättigheter och er hantering?

Vi har en grundläggande sida på plats som informerar om vår behandling.

Läs mer här.