Fortsatt god kvalitet på Skövde kommuns tjänster

I förra veckan presenterade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) resultatet för 2020 års undersökning av kommunernas kvalitet och effektivitet. Skövde kommun ligger fortsatt bra till inom flera områden.

Barn och unga

Undersökningen visar att Skövde fortsatt har goda resultat, bland de 25% bästa i Sverige på flera utav måtten, och har också en låg kostnad jämfört med andra kommuner. Ett mått som visar något lägre resultat är antal elever som deltar i musik- eller kulturskola. Kommuner som får bättre resultat på detta mått har till skillnad från Skövde en kulturskola där även till exempel gruppundervisning inom teater och dans kan ingå, medan Skövde har en ren musikskola.

Att Skövde har god tillgång till idrottsanläggningar visar sig i måttet deltagartillfällen i idrottsföreningar där vi ligger högt jämfört med snittkommunen. Även aktivitetstillfällen för barn och unga i bibliotek får bra resultat, högre än snittet.

Stöd och omsorg

Måtten rörande socialtjänst visar på fortsatt goda resultat och låg kostnad. Undersökningen visar på förbättringspotential gällande väntetid till äldreboende. Åtgärder har vidtagits i och med om-och tillbyggnaden av Äldrecentrum Ekedal som färdigställts under 2020.

- Våra förutsättningar att kunna erbjuda äldreboende med kortare väntetider i framtiden har avsevärt förbättrats med detta tillskott av 80 lägenheter, säger avdelningschef Jonas Engelbrektsson.

Antalet personal som besöker en äldre person inom hemtjänsten ligger fortfarande högt. Förhoppningen är att genom att dela upp hemtjänstgrupperna i mindre vård- och omsorgsteam kunna påverka resultatet till det bättre.

- Trots den höga sjukfrånvaron vi har haft under året så ligger vi kvar på ungefär samma resultat som tidigare år. Vi är medvetna om situationen och det är därför vi inför arbetet med mindre team, vilket kommer igång under våren. Vi har redan nu några enheter som har förbättrat sitt resultat, vilket är positivt, säger Carola Låstberg som är avdelningschef för hemtjänsten.

Samhälle och miljö

Inom området samhälle och miljö visar resultatet, liksom förra året, att det är lätt att komma i kontakt med kommunen via kommunens Kontaktcenter. Det ges snabba svar via e-post och bemötandet är bra.

Undersökningen visar på vikande resultat gällande andel som börjat arbeta eller studera efter avslut i arbetsmarknadsverksamhet.

- Detta är ett känt förbättringsområde, och under 2021 och 2022 görs stora satsningar på att få unga i arbete, säger Johan Strömberg, avdelningschef för vuxenbildning och arbetsmarknad.

Måttet andel elever på SFI som klarat minst två kurser har försämrats något och ligger under snittet i Sverige.

- En förklaring kan vara att Skövde kommun ger eleverna möjlighet att kombinera SFI-studier med arbete vilket då förlänger resultatet i just avklarade SFI-kurser, men eleverna kommer snabbare ut i arbete vilket ju är positivt, fortsätter Johan.

En del av resultaten detta år har givetvis påverkats av Covid-19, då exempelvis några mått inte har kunnat redovisas.

Vissa av måtten i undersökningen har en eftersläpning vilket innebär att det är 2019 års siffra som redovisas. Detta markeras i vår sammanställning som vi redovisar här på Skovde.se med en *.

Bakgrund

Skövde och cirka 260 andra kommuner i landet har under 2020 deltagit i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) undersökning "Kommunens kvalitet i korthet", KKIK. Undersökningen visar kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner och består i år av drygt 40 nyckeltal fördelade på tre områden:

• Barn och unga
• Stöd och omsorg
• Samhälle och miljö

Vill du läsa hela rapporten så hittar du den här.