Gott ekonomiskt resultat i Skövde kommun

Skövde kommun visar, liksom många andra svenska kommuner, ett starkt resultat vid årets andra resultatuppföljning. Skövde kommuns prognostiserade resultat 2020 är 233 miljoner kronor vilket är 133 miljoner bättre än budgeterat.

- Kommunen har en god ekonomi enligt denna prognos. Detta gör att vi har ett bra utgångsläge framåt. Men vi är mitt i en pandemi och vi ser inte de långsiktiga effekterna än, varken ekonomiskt eller hur individen kommer att drabbas, säger Ulrica Johansson, kommunalråd.

Skövde kommun gör en förbättring mot första uppföljningen under året (T1) med cirka 61 miljoner kronor. Det beror på att nämnderna förbättrat sitt resultat med 63 miljoner och skatte- och bidragsprognosen har också förbättrats med 70 miljoner.

- Nämndernas resultat påverkas både positivt och negativt av pandemin.
Dessutom påverkas resultatet positivt av det målmedvetna förbättringsarbete som de bedriver, säger Maria Vaziri ekonomichef.

De nämnder som visar ett underskott på grund av pandemin är kultur och fritidsnämnden och socialnämnden övriga har ett överskott.

Effekter av pandemin

Anledningen till resultatet beror till stor del på att staten ökat sina statsbidrag till kommunerna och tagit ansvar för effekterna av pandemin där kommunen fått kompensation från staten för bland annat merkostnader för skyddsmaterial och ersättning för alla sjuklönekostnader april-juli.
Det har också varit en lägre efterfrågan på tjänster inom äldreomsorg och stängda verksamheter såsom daglig verksamhet. Kostnaden för vikarier på förskola och skola har också varit lägre.

Det prognostiserade överskottet innebär att Skövde kommun ökar på det egna kapitalet vilket bidrar till en bra grund att möta de utmaningar som finns i framtiden.

Fortsatt förbättringsarbete

Trots det goda resultatet är det viktigt att se de utmaningarna som lågkonjunkturen och demografin bjuder i perspektivet 2022 och framåt. Förbättringsarbetet och den långsiktiga strategi som kommunen arbetar med för att minska kostnaderna fortsätter enligt plan.