Hälsoprojekt ökar trivsel på jobbet och förkortar sjukskrivningar

Under 2022 har ett hälsoprojekt pågått inom Skövde kommun. Projektet har fokuserat på att förebygga och förkorta sjukskrivningar för att främja ett långt och hållbart arbetsliv.

Målet har varit att öka antalet medarbetare som trivs och mår bra på sitt arbete och att sjukfrånvaron minskar på de arbetsplatserna som medverkar i projektet samt en ökad kvalitet till kommunens kunder. Tre enheter har deltagit i projektet som har pågått mellan maj-november 2022.

- Arbetsgivarenheten fick ett uppdrag från kommunstyrelsen arbetsgivarutskott hösten 2021 att arbeta med hälsoinsatser för medarbetare. Vi tillsatte budgetmedel från kommunstyrelsen och det tillfördes ytterligare medel från sektor vård och omsorg i form av stadsbidrag, säger Ulrika Johansson (C), ordförande i kommunens arbetsgivarutskott (KSAG).

Projektet är nu framme vid en delredovisning av resultatet. Vad är det ni har gjort i projektet?

- Vi har arbetat med tre enheter inom sektor vård och omsorg och där har vi gett stöd till medarbetare för att förebygga och förkorta sjukskrivningar genom att arbeta hälsofrämjande och förebyggande på individnivå. Detta genom hälsoprofilbedömningar, tid för hälsoinsatser på arbetstid och ett hälsoprogram för de medarbetare i behov av mer stöd kopplat till hälsa, berättar projektledare Johanna Aspemyr Löfgren.

- Vi har också förstärkt och kompletterat det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på arbetsplatserna och genomfört workshop om friskfaktorer.

Vad ser ni för resultat?

- De medarbetare som deltagit i hälsoprogrammet upplever och beskriver att de i allmänhet har en bättre hälsa i dag än för sex månader sen. De upplever att de inte lika ofta har ont i nacke/skuldror/rygg, har mindre yrsel, lättare för att koncentrera sig, mer sällan har huvudvärk, sover bättre och har blivit piggare säger Johanna Aspemyr Löfgren.

- Vi kan bland annat se att sjukfrånvaron i alla tre arbetsgrupper har minskat mellan 22-72 timmar per medarbetare på de olika arbetsplatserna när man jämför jan-oktober 2021 med samma period 2022 säger Maria Hjärtqvist (S), vice ordförande kom-munstyrelsens arbetsgivarutskott.

De medarbetare som fick tid på arbetstid för hälsoinsatser beskriver i den enkät som genomförts att de upplever en oförändrad hälsa. Resultatet visar också att det finns behov hos medarbetare och chefer av att fortsätta arbeta tillsammans kring bland annat samarbetsklimat och kommunikation. Friskfaktorerna värderas lika före och efter projekt gällande huruvida medarbetarna upplever att de har en positiv känsla då de går till jobbet, om stämningen är god och om de trivs med kollegorna.

- Det här är mycket angeläget att ha fokus på hälsa och förebyggande insatser och ar-bete för medarbetare som arbetar inom vård och omsorg. Denna första delredovisning innehåller resultat som visar på flera positiva effekter. Nu ser jag fram emot delpro-jekt två och hur fortsatt arbete kan leda till att medarbetarna trivs ännu bättre på sin arbetsplats och fortsatt trend av minskad sjukfrånvaro, säger Theres Sahlström (M), ordförande i vård och omsorgsnämnden.

Hälsoprojektet fortsätter och är inne i fas två som redovisas i april/maj 2023.