Hållbart medarbetarengagemang i Skövde kommun på samma nivå 2021 som året innan

Resultatet av årets medarbetarundersökning – Hållbart medarbetarengagemang (HME) i Skövde kommun, visar på ett totalindex på 78 av 100, vilket är samma resultat som 2020.

Undersökningen resulterar i ett nyckeltal som används för att följa upp arbetsgivarpolitiken i kommunen. Mätningen har genomförts under hösten och 3248 medarbetare har svarat, vilket innebär en svarsfrekvens på 68 procent.   

- Vi har fått ett bra resultat med samma nivå som tidigare år, säger Sofia Myhrman, HR-chef. Vi är nöjda men har ambitionen att förbättra oss och siktar på att höja vårt totalindex till nästa mätning. Det långsiktiga målet är ett HME på 85, vilket är ett ambitiöst mål.  

Bland de kommuner som rapporterat in sitt HME-resultat till SKR, och som är jämförbara med Skövdes storlek, finns till exempel Linköping på 77, Östersund på 77, Nyköping på 76 och Trollhättan på 79.   

Mätningen visar ett högt index på att medarbetare i kommunen känner att de har meningsfulla jobb. Det är också ett högt index vad gäller att cheferna visar medarbetarna förtroende och ger förutsättningar att ta ansvar i arbetet. Index som ligger något lägre är att följa upp och utvärdera målen på arbetsplatserna och att chefen visar uppskattning i det dagliga arbetet.   

- Det är mycket glädjande att HME-resultatet ligger på en fortsatt stabil nivå i organisationen, säger Thomas Fellbrandt, kommundirektör. Nu ska vi analysera resultatet och fundera på hur vi kan bli ännu bättre. Alla chefer arbetar med resultatet tillsammans med medarbetarna och gör handlingsplaner på de delar som man ser att man behöver arbeta vidare med. Jag och sektorcheferna kommer också att göra en analys kring vad vi tillsammans ska prioritera för förbättringsområden utifrån enkäten. 

I årets HME-undersökning fanns en extra del med frågor kopplade till Skövde kommuns organisationskultur. Dessa frågor är separata och inte inkluderade i HME-resultatet som redovisas. Resultatet av extrafrågorna kommer kommunstyrelsens arbetsutskott att redovisa i samband med den externa utredningen om organisationskulturen är klar.  
 
- I år passade vi på att skicka med några extra frågor när HME-undersökningen skickades ut som rör organisationskultur, berättar Ulrica Johansson, ordförande i kommunens arbetsgivarutskott (KSAG). Vi såg en möjlighet att fånga ytterligare en nivå i arbetet med att kartlägga organisationskulturen. KSAG kommer att väga ihop de båda resultaten för att fånga en helhetsbildNu inväntar vi slutrapporten av den externa utredningen som ska vara klar i månadsskiftet november/december. 
 
Bakgrund 
Skövde kommun genomför årligen en medarbetarundersökning som mäter hållbart medarbetarengagemang - HME. Denna undersökning resulterar i ett nyckeltal som används för att följa upp arbetsgivarpolitiken i kommunen. Undersökningen består av en enkät med nio frågor om motivation, ledarskap och styrning. 
 
Flera av landets kommuner genomför denna frivilliga mätning årligen och därför går det att jämföra resultaten mellan kommunerna. 
 
Metoden som tillämpas är kopplad till Sveriges kommuner och regioner (SKR).  
Mätperioden i Skövde kommun har i år varit den 27 september till 31 oktober.  
 
Läs mer om Hållbart medarbetarengagemang på SKRs webbplats. 
https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/uppfoljninganalys/hallbartmedarbetarengagemanghme.hme.html