Ny vision ska leda Skövde in i framtiden

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i dag beslutat att ställa sig bakom ett förslag till ny vision för Skövde kommun. Vision Skövde 2040 pekar ut riktningen för kommunens utveckling de kommande 20 åren.

En tydlig färdriktning och en stark grund för utvecklingen i Skövde kommun. Så kan man i korthet beskriva vad Vision Skövde 2040 betyder. Visionen ska visa vägen till framtidens Skövde i både övergripande och dagliga beslut – både för kommunens verksamheter och för andra aktörer och individer i vårt område.

Samtliga partier har varit delaktiga i arbetet med att forma ett förslag till vision. Ett enigt KSAU beslutade i dag att ställa sig bakom visionen och det slutliga beslutet tas av kommunfullmäktige den 30 maj.

– Med Vision Skövde 2040 lägger vi grunden för en stark framtid och ett samhälle som håller för kommande generationer. Visionen visar att alla vi som bor och verkar i Skövde bidrar till vår gemensamma framtid, säger kommunalråd Katarina Jonsson (M). Att vi har gjort det här tillsammans skapar förutsättningar för långsiktig utveckling och stabilitet.

Vad säger visionen och hur ska den användas?

Huvudfrasen för Vision Skövde 2040 lyder:

Tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa

Till visionen hör också en visionsberättelse samt tre fokusområden och tre ledord. 

Visionen är en av tre delar i det som kallas kommunens styrkedja. Dessa tre är kommunens viktigaste styrdokument. Den andra delen slår fast mål och politisk inriktning på fyra års sikt. Den tredje delen är budgeten, som görs om varje år. Tillsammans ger dessa styrdokument helhetsbilden – från vision till konkret handling.

Förhoppningen är också att andra aktörer och individer som verkar i Skövde kommun ska ta till sig och inspireras av Vision Skövde 2040. Alla kan bidra till att förverkliga drömmar och få Skövde att växa!

Så har arbetet gått till

För att säkerställa att Vision Skövde 2040 pekar åt rätt håll har en mängd underlagsmaterial samlats in och analyserats. Många människor som bor och verkar i Skövde har också bidragit med sina framtidstankar – inte minst i fokusgruppssamtal och enkäter. Ungdomar, studenter, kommunmedarbetare och politiker har varit med, liksom representanter från bland annat näringslivet, högskolan, ideella föreningar och civilsamhället. Dessa röster har haft en direkt påverkan på slutresultatet.

– En vision som enar och engagerar är en stark vision. Att lyssna in olika perspektiv och foga ihop dem med andra delar har därför varit viktigt för att nå ett starkt resultat, säger Katarina Jonsson.

 Läs mer: Vision Skövde 2040 (skovde.se)