Grafik, en cirkel som beskriver systematiskt arbetsmiljöarbete

Positivt besked från Arbetsmiljöverket efter inspektion i Skövde kommun

Under oktober och november gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion av hur Skövde kommun arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet, också kallat för SAM. Skövde kommun är en av cirka 200 kommuner och regioner som inspekterats utifrån Arbetsmiljöverkets inspektionsserie kring politikerstyrda organisationer.

Inspektionen av SAM initierades av Arbetsmiljöverket  och har genomförts på en övergripande nivå i kommunens verksamhet samt genom tre stickprov. Stickproven gjordes på Gymnasium Kavelbro, Lantmäterienheten samt på Lyckegatans LSS-boende.  
Det som inspekterades var bland annat kommunens rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete och att de efterföljs på våra arbetsplatser samt att arbetsplatserna arbetar med att undersöka om det finns risker i verksamheten och åtgärdar dessa.   
 
Arbetsmiljöverket har nu avslutat ärendet gällande tillsyn av Skövde kommuns systematiska arbetsmiljöarbete. De meddelade i dagarna att Skövde kommun uppfyller de krav som var ställda i inspektionen utifrån Arbetsmiljölagen samt att man tycker att Skövde är på väg framåt i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
Alla chefer är ansvariga för att arbeta systematisk med arbetsmiljön. En av cheferna som varit med på inspektionen är Emma Nordelv, enhetschef på LSS-boendet Lyckegatan.  
- Jag tycker att det har varit roligt och jag har lärt mig väldigt mycket genom att vara med i den här inspektionen, säger hon. 

 

Johanna Erlandsson, HR-partner har arbetat med att hålla ihop och organisera alla delar från kommunens sida i denna inspektion. Hon ser också vinsterna med att vara med i en inspektion. 
- Vissa kan nog i ett första läge tycka att det är lite läskigt att bli inspekterad men min erfarenhet är att det är precis som Emma säger, lärorikt och roligt. Nu gäller det att hålla i och hålla ut och arbeta utefter våra rutiner.  Att chefer, skyddsombud och medarbetare fortsätter att hjälpas åt är en viktig pusselbit för att få arbetsmiljöarbetet att bli en naturlig del av det vardagliga arbetet, säger Johanna Erlandsson.  
 

-Det är ett positivt besked som Arbetsmiljöverket meddelat oss, säger Sofia Myhrman, HR-chef. Att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktigt för oss som arbetsgivare. Vi har fortfarande vissa utmaningar i organisationen men nu har vi ett bra underlag för att fortsätta utveckla och förbättra vårt systematiska arbetsmiljöarbete.