Resultatet av de extra frågorna om organisationskultur i årets HME-undersökning

I samband med höstens årliga medarbetarundersökning - hållbart medarbetarengagemang (HME) kompletterades ordinarie standardfrågor med sju frågor som rör organisationskultur, detta för att ge samtliga medarbetare möjlighet att delta.

Extrafrågorna togs fram och beslutades av styrgruppen för den externa utredningen om organisationskultur i samverkan med fackliga parter. Eftersom dessa frågor inte ingick i ordinarie HME-undersökning redovisas de separat.  

Resultatet av de sju frågorna redovisades till fackliga parter under vecka 49 och till kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (KSAG) den 13 december. 

Önskade högre svarsfrekvens  
Svarsfrekvensen på undersökningen är 68 procent och i det resultatet ingår både chefer och medarbetare. Mätperioden var den 27 september till 31 oktober.  

— Jag hade gärna sett att svarsfrekvensen var högre, säger Sofia Myhrman, HR-chef. Det hade varit önskvärt med 70-80 procent. Jag vet att mailutskick med enkäten har krånglat och hamnat i skräpposten och detta arbetar vi vidare med tills nästa undersökning. 

Resultat av de sju extra frågorna 
Av de sju frågorna visar resultatet att 93 % av de som svarat upplever att de blir lyssnade på och respekterade av sina kollegor, 96 % upplever att de inte blivit utsatta för trakasserier på sin arbetsplats och 95 % av de svarande vet vart de ska vända sig om de skulle bli utsatta.  
 
På frågan om man är lyssnad på och respekterad av sin chef uppger 88 % att de upplever det och 80 % upplever att de kan säga vad de tycker på sin arbetsplats. Rörande kränkande särbehandling upplever 93 % att de under de senaste 12 månaderna inte utsatts för kränkande särbehandling på sin arbetsplats och 95 % vet vart de ska vända sig om de skulle bli utsatta. 

— Resultatet av extrafrågorna visar att i Skövde kommun upplever majoriteten av medarbetarna att de kan säga vad de tycker på sin arbetsplats, de upplever sig lyssnade på och respekterade av kollegor och chefer, säger Ulrica Johansson, ordförande för Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (KSAG). 

Skövde kommun har haft stöd av Origo Group, som arbetar med medarbetarundersökningar, i analysen och bearbetningen av resultatet av de sju extra frågorna.   

— Origo Group har återkopplat till oss att vi har ett bra resultat och att de flesta vet vart man ska vända sig om man upplever sig utsatt, säger Sofia Myhrman. Det är viktigt att ta kontakt med sin chef, chefens chef eller fackliga representanter direkt, så att arbetsgivaren kan arbeta med frågan. Så snart vi får en indikation kring en händelse så startar vi upp en utredning kring detta. På intranätet finns mer information. 

Nolltolerans mot kränkande särbehandling och trakasserier  
Enkäten visar att 4 % av de som svarat på undersökningen upplever sig blivit trakasserade och 7 % utsatta för kränkande särbehandling. Frågan kring kränkande särbehandling och trakasserier har varit med i tidigare HME-undersökningar fast sammanslagen och då låg resultatet på 11 % (2015) och 9 % (2018) vilket visar på att en förbättring skett i kommunen jämfört med tidigare år. 

— Vi har nolltolerans kring kränkande särbehandling och trakasserier och vi kommer även framåt ha fokus på dessa frågor, säger Tomas Fellbrandt, kommundirektör. Varje tillfälle med kränkning eller trakasserier är ett för mycket.  

— Jag vill passa på att tacka alla medarbetare som har varit med och svarat på undersökningen. Den här typen av mätningar är viktiga för både den fortsatta verksamhetsutvecklingen och vårt arbete för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.  

Nästa steg i att ta hand om enkäten är att respektive enhet får sin mätning och tillsammans med medarbetarna gå igenom och analysera för att hitta förbättringar i verksamheten. Under vecka 50 skickas enkäterna ut till respektive enhetschef.  
 
___________________________________________________________________________ 

De 7 extrafrågorna som ställdes i HME-undersökningen 

  • Jag upplever att jag kan säga vad jag tycker på min arbetsplats 
  • Jag upplever att jag blir lyssnad på och respekterad av min chef 
  • Jag upplever att jag blir lyssnad på och respekterad av mina kollegor 
  • Jag upplever att jag under de senaste tolv månaderna har varit utsatt för trakasserier på min arbetsplats 
  • Jag vet var jag kan vända mig om jag skulle uppleva trakasserier på min arbetsplats 
  • Jag upplever att jag under de senaste tolv månaderna har varit utsatt för kränkande särbehandling på min arbetsplats 
  • Jag vet vart jag kan vända mig om jag skulle uppleva kränkande särbehandling på min arbetsplats.  

 
HME-resultat Skövde kommun 2021 (länk)  
https://skovde.se/kommun-politik/aktuellt/hme-2021/ 
 
Resultat utredning organisationskultur (länk) 
https://skovde.se/kommun-politik/aktuellt/utredningen-om-organisationskulturen-i-skovde-kommun-ar-klar2/