Starkt resultat för Skövde kommun i uppföljningen av andra tertialet 2021

Skövde kommun visar på ett starkt ekonomiskt resultat när uppföljningen av andra tertialet 2021 nu är genomförd. Det prognostiserade helårsresultatet är 271,2 miljoner kronor, vilket är 200,2 miljoner kronor bättre än budgeten.

— Kommunens starka resultat på 271,2 miljoner kronor innebär att vi kan finansiera våra investeringar med egna medel och inte behöver låna, vilket självklart är mycket positivt, säger Katarina Jonsson. Vi har möjligheten att amortera av våra befintliga lån och står fortsatt stadigt. Ett ekonomiskt överskott rustar oss för framtiden.

Av det totala överskottet kan 95 miljoner kronor kopplas till den senaste skatteprognosen. Detta eftersom Sverige och samhället i stort återhämtat sig snabbare än väntat. 49 miljoner kronor kopplas till värdeökning av kommunens placeringar, vilka finns med i prognosen av redovisningstekniska skäl.  

Skövde kommuns nämnder visar på ett överskott på 60 miljoner kronor som i stort kan kopplas till pandemin och hur den har påverkat verksamheterna, men även på det arbete som genomförts med förbättringar.  

— Det är ännu för tidigt att se de långsiktiga konsekvenserna av pandemin och hur det kommer att påverka kommunens verksamheter framöver, säger Katarina Jonsson. Men trots de osäkerheter som finns i samhället så har Skövde kommun ett bra utgångsläge för att fortsätta utveckla Skövde.