Utredning organisationskultur

Här hittar du sammanfattande information av nuläget gällande ”Kartläggning av kommunens arbetsmiljö för chefer”.

Bakgrund

Vid ett möte för kommunens alla 200 chefer under våren 2021 framkom att kommunen behöver prata om den interna kulturen och arbetsmiljön. Som ett led i detta har kommunen beslutat att genomföra en extern utredning. Kommunen har upphandlat bolaget Human & Heart för att genomföra utredningen.

Då alla kommunens chefer kommer ingå i utredningen har kommunen även valt att handla upp ledningen av projektet. Bolaget HiQ vann den upphandlingen ochulr har fått ansvaret för att opartiskt driva projektet mot mål.

Nuläge

Ett informationsbrev har skickats ut till alla som ska ingå i utredningen. Bokningen av intervjutillfällena är igång och frågorna som ligger till grund för kartläggningen har förankrats hos Kommunstyrelsens Arbetsgivarutskott och hos de fackliga företrädarna i den centrala samverkansgruppen.

Intervjufrågorna bygger på Riktlinjer för Hantering av sociala hälsorisker på arbetet (mynak.se). Human & Heart arbetar efter den etablerade och varumärkesskyddade utredningsmetodiken RUM® (Rättssäker utredningsmetodik för arbetslivet). Metoden syftar till att säkerställa rättssäkerhet och trygghet för samtliga inblandade parter.

Upplägg

Granskningen av chefernas uppfattning av den rådande kulturen och arbetsmiljön utgår ifrån följande övergripande frågeställningar:

Hur lever kommunen upp till de formella kraven ställda i diskrimineringslagen, arbetsmiljöverkets författningssamling 2001:1 och arbetsmiljöverkets författningssamling 2015:4 och andra av kommunen uppställda relevanta policies och riktlinjer inom personalområdet med särskilt fokus på:

 • medarbetarskap
 • ledarskap
 • bemötande
 • arbetsmiljö

Utredningen kommer ge Skövde kommun en uppfattning om chefernas upplevelse av dessa fyra områden.

Projektupplägg

 • Projektet styrs av en utsedd styrgrupp bestående av förtroendevalda från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.
 • Extern utförare, HiQ, har rollen som projektledare. Rollen som projektledare innebär att man opartiskt ska driva projektet mot mål. Projektledaren ansvarar för att projektet håller tidplan och budget.
 • Projektledaren koordinerar projektet, både avseende extern utförare för utredningen och de interna resurser som behöver vara delaktiga för att utredningen ska komma i mål.

Tidplan

 1. Informationsbrev till samtliga chefer – har skickats ut i augusti
 2. Kallelse till intervjuer – pågår
 3. Intervjufrågor – är förankrade
 4. Kartläggning och analys via individuella intervjuer à 45 min – från början av september till slutet av oktober
 5. Kontinuerlig informationsuppdatering på skövde.se om projektets progress
 6. Sammanställning av data - november
 7. Skriftlig rapport på aggregerad nivå - november