Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Utvecklingen av Billingen behandlades av KSAU

Idag behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, återigen ärendet ”Utveckling av Billingen – en framtidssatsning för Skövde” som återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april.

KSAU beslutade att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt det ursprungliga förslaget. Det innebär att inga ändringar eller kompletteringar av beslutsunderlaget görs utifrån motiveringen i återremissen.

Vid fullmäktiges sammanträde den 25 april återremitterades ärendet genom en så kallad minoritetsåterremiss. En återremiss innebär att ärendet skickas tillbaka för att beslutsunderlaget ska kompletteras innan det tas upp igen. Det räcker att en minoritet om minst en tredjedel av ledamöterna begär återremiss. Ett ärende kan återremitteras av minoritet en gång.

I ärendet ”Utveckling av Billingen – en framtidssatsning för Skövde” var det Socialdemokraterna som yrkade på återremiss. Även Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställde sig bakom återremissen. Därmed var 26 av fullmäktiges 61 ledamöter för en återremiss. Allianspartierna och Sverigedemokraterna röstade för att förslaget skulle godkännas.

De ledamöter som begär återremiss ska motivera varför och vilka delar de vill ska kompletteras. Socialdemokraternas motivering till återremiss finns att läsa under ”dokument”. Det återremitterade ärendet går sedan tillbaka för att beredas på nytt innan det kan tas upp av fullmäktige igen.

Kommunstyrelsen är beredande organ till kommunfullmäktige. Det är därmed kommunstyrelsen som avgör vilka delar i en återremiss som ska beaktas och vilka ändringar eller kompletteringar av beslutsunderlaget som ska göras. KSAU, som behandlade ärendet idag, är ett beredande organ till kommunstyrelsen.

Alliansen, som har majoritet i såväl KSAU som i kommunstyrelsen, anser att det ursprungliga beslutsunderlaget är väl underbyggt och väljer därför att gå fram med samma underlag igen. Deras svar på återremissen finns att läsa under ”dokument”

Efter att KSAU idag behandlat ärendet ska det gå vidare till kommunstyrelsen, innan det går upp för beslut i kommunfullmäktige.