Vad gör Skövde kommun

Kommunen jobbar aktivt med coronaviruset och covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har en organisation för att leda arbetet och hänvisar till ansvariga myndigheter för uppdaterad och säkerställd information.

Vad gör vi vid smitta i Skövde kommuns verksamheter?

Skövde kommun arbetar enligt de planer och rutiner som finns framtagna. Åtgärder och förändringar i kommunens verksamheter kommer att kommuniceras bland annat här på skovde.se. 

Vi vill bidra till en korrekt och tydlig sammanfattad lägesbild och kommer i det syftet att kommunicera det övergripande läget kring antalet bekräftade fall, men inte gå in på var i verksamheterna de finns. Vi måste alltid ta hänsyn till den personliga integriteten och den sekretess som vi ska förhålla oss till och kommer inte att gå in på detaljer kring de här frågorna. Vänligen respektera detta och ställ inte frågor som gör att vår personal hamnar i svåra lägen.

Information om konstaterade fall av covid-19 hos brukare
Från och med 12 januari 2022 har vi återupptagit vår rapportering om antal konstaterade fall av covid-19 hos våra brukare. Informationen hittar du på sidan "Så informerar vi om smitta".

Medarbetare, barn och elever

Vi följer statistik över sjukfrånvaro av medarbetarna i Skövde kommun, men orsaken till frånvaro dokumenterar vi inte på ett övergripande sätt. Vi kommer inte att ha samlad information om huruvida medarbetare, barn eller elever har konstaterats smittade av coronaviruset. Alla som är hemma sjuka testas inte och alla behöver inte sjukhusvård. Därför kommer vi inte att veta om någon av våra medarbetare eller barn och elever är hemma med anledning av covid-19 eller av något annat. Här gäller det personliga ansvaret och att man är hemma om man har symtom av något slag, håller en god handhygien och håller avstånd till andra människor så gott det går. På så vis skyddar vi oss själva och varandra och minskar risken för smittspridning.

Så arbetar vi
Vi har  smittspridning i samhället och vi arbetar därefter. Det innebär att vi vidtar försiktighetsåtgärder om en brukare misstänks vara smittad med coronavirus och vi följer de riktlinjer kring utrustning och arbetssätt som finns framtagna. Personalen kommer att informeras om när det finns misstänkt eller konstaterad smitta hos en brukare för att kunna utföra sitt arbete på ett korrekt och tryggt sätt.

All personal ska alltid agera utifrån de strikta regler som vi har kring basal vårdhygien och att varje dag utföra sitt arbete på bästa sätt oavsett brukare. På så sätt hanterar vi risken för smittspridning inom våra verksamheter. 

Åtgärder för att minska smittspridning

Arbetsgrupper arbetar efter framtagna rutiner och vidtar de åtgärder som bedöms lämpliga i nuläget. Riskbedömning sker löpande inom kommunens verksamheter. Det är prioriterat att stoppa smittspridningen och Skövde kommun kommer att göra det som krävs för att bidra till det arbetet. 

  • Alla kommunens verksamheter har informationsskyltar om hygienvård på toaletter och sanitetsutrymmen.
  • Medarbetare med symtom ska stanna hemma i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Extra viktigt är det för personal inom vård och omsorg.
  • Medarbetare har fortsatt möjlighet att arbeta hemma i de verksamheten som tillåter det, efter beslut av chef.
  • Volontärtorget samordnar stöd till äldre.
  • Skövde kommun erbjuder egentester för samtlig personal. 


Vaccination
Skövde kommun ansvarar för att erbjuda vaccin till de personer som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. Övriga invånare erbjuds vaccinering via Västra Götalandsregionen i enlighet med prioriteringsordningen. Kommunen vaccinerar egen personal inom vård- och omsorg utifrån de riktlinjer som finns. 


Mer information om vaccination mot covid-19

Kommunens ansvar är att:

  • Se till att samhällsviktig verksamhet fungerar.
  • Ta fram och informera om riktlinjer för vad som gäller för kommunens anställda samt elever i grundskolan utifrån att de har arbetsplikt och skolplikt.
  • Sprida samhällsviktig information till alla medborgare i Skövde kommun.