Grundskola

Kommunens grundskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer.

Skövde kommun jobbar samtidigt med en beredskap för olika scenarion, exempelvis om det blir stor frånvaro av barn eller personal, eller om exempelvis regeringen uppmanar till distansarbete i skolorna.

Vanliga frågor och svar 

När ska jag stanna hemma från samt komma tillbaka till skolan avseende covid-19?

Stanna hemma 
Symtomen är precis som hos vuxna svåra att skilja från andra vanliga luftvägsinfektioner. Genom testning kan diagnosen covid-19 fastställas. Kontakta din vårdcentral eller 1177 vid behov av sjukvårdsrådgivning. De avgör när testning för covid-19 ska ske. Stanna hemma vid de vanligaste symptomen för covid-19 hos barn och unga som är:

• Hosta 
och/eller 
• Feber

Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna. Stanna hemma även vid tidigare konstaterad covid-19-infektion, dvs. vid varje nytt infektionstillfälle.

Komma tillbaka 
• Vid negativt provsvar 
När barnets/elevens allmäntillstånd tillåter.

• Vid positivt provsvar 
Barnet/eleven behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut.

Om barnet/eleven har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet/eleven återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Om inget prov tagits 
Barnet/eleven ska stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet.

I de fall barnet/eleven har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Testning av barn
Vid behov och bedömning kring eventuell provtagning kontaktas sjukvårdsrådgivning 1177 eller din vårdcentral.

Länk till Folkhälsomyndighetens vägledning 

 Hur sjukanmäler jag mitt barn?

Sjukanmäl ditt barn enligt din förskolas eller skolas rutiner, men tänk på att göra det så tidigt som möjlig. Går ditt barn i grundskolan, tänk på att sjukanmäla ditt barn varje dag som hen är hemma.

Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

Beslut om karantän för familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare. Finns inte sådant beslut ska friska barn gå till skolan.

Jag har blivit permitterad från mitt arbete och har barn i förskola/fritidshem. Får jag behålla min barnomsorg?

I nuläget välkomnar Skövde kommun de barn vars vårdnadshavare permitterats, till förskola och fritidshem precis som vanligt. 

Vi är fullt medvetna om att det kan komma att bli stor brist på personal framöver och arbete pågår för att hantera ett sådant läge på bästa sätt. Beroende på hur situationen utvecklar sig kan det komma andra beslut framöver.

Läs mer på Skolverkets webbplats om vad skollagstiftningen säger i frågan.

Vem kan erbjudas omsorg för barn om skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger?

Vid en eventuell stängning av förskola, skola och fritidshem har regeringen beslutat att barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken och barn i behov av särskilt stöd ska erbjudas omsorg. Omsorg erbjuds genom förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd om vilka vårdnadshavare och därmed barn det gäller.

Vem har rätt till omsorg?

Du har bara rätt till omsorg om du inte själv kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Du bör se över möjligheten att hålla barnen hemma, eftersom syftet med en eventuell skolstängning är att minska risken för smittspridning. Däremot bör äldre släktingar eller personer i andra riskgrupper inte vara barnvakt i dessa tider.
Om det finns två vårdnadshavare men bara en som har ett samhällsviktigt yrke är utgångspunkten att den andra vårdnadshavaren tar hand om barnet.

De vårdnadshavare vars barn inte har plats på fritidshem eller förskola kan ändå ansöka om plats i omsorg. Detta gäller endast om verksamheterna stänger och vårdnadshavaren har ett samhällsviktigt yrke.

Får barn med behov av särskilt stöd omsorg?

Vid en eventuell stängning av förskola, skola och fritidshem kommer Skövde kommun även att erbjuda omsorg för barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Detta gäller om stödet endast kan erbjudas i förskola och i fritidshem.

Hur vet jag om jag har ett samhällsviktigt yrke?

Som vårdnadshavare ska du prata med din arbetsgivare eller uppdragsgivare om du har ett samhällsviktigt yrke och därmed behöver omsorg.

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare ska, utifrån MSB:s föreskrift och allmänna råd göra en bedömning om den verksamhet som bedrivs är samhällsviktig. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare ska också bedöma vilken personal som behövs för att kunna upprätthålla verksamheten på en tillräcklig nivå.

Detta gäller alltså om stängning av förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet blir aktuellt.

Hur anmäler jag mitt behov av omsorg till kommunen?

Om din arbetsgivare eller uppdragsgivare bedömer att du har ett samhällsviktigt yrke eller om du har barn i behov av särskilt stöd, ska du anmäla ditt behov av omsorg till din hemkommun eller huvudmannen för skolan, förskolan, fritidshemmet eller den pedagogiska verksamhet det gäller. (Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal förskola eller skola och till exempel skolans styrelse om det är en fristående förskola eller skola).

Om hemkommunen eller huvudmannen efterfrågar det, ska du som vårdnadshavare kunna styrka ditt behov av omsorg. Detta görs med ett intyg från din arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Information om hur du ska gå tillväga för att anmäla behov av omsorg kommer först om ett beslut om stängning fattas. Informationen kommer då att finnas på Skövde kommuns hemsida www.skovde.se och i lärplattformen Vklass. Du som vårdnadshavare kan alltså inte anmäla behov av omsorg eller lämna intyg i förväg.

Vad är samhällsviktig verksamhet?

Samhällsviktiga verksamheter är verksamheter som kan orsaka samhällsstörningar vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Eller sådana som behövs för att hantera en pågående samhällsstörning. De bedrivs av ett stort antal privata och offentliga aktörer.
Regeringen har pekat ut 12 samhällssektorer där samhällsviktig verksamhet finns:

• Energiförsörjning
• Finansiella tjänster
• Handel och industri
• Hälso-och sjukvård samt omsorg
• Information och kommunikation
• Kommunalteknisk försörjning
• Livsmedel
• Militärt försvar
• Offentlig förvaltning
• Skydd och säkerhet
• Socialförsäkringar
• Transport 


Här hittar du beskrivningar och exempel på vilka verksamheter som är samhällsviktiga inom dessa sektorer: www.msb.se/foreskriftomsorg

Kan jag få ersättning om förskola och skola stängs ner och jag måste vara hemma med mitt barn?

Från och med den 25 april kan du få ersättning från Försäkringskassan om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19 fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Ersättningen blir cirka 90 procent av den ersättning du brukar få om du vabbar när ditt barn är sjukt. Regeringen har beslutat om en tillfällig regeländring som ska gälla som längst till sista september 2020.


Du får ersättning för vab om huvudmannen beslutar om att ditt barns förskola och/eller skola ska stängas. Det gäller
• på smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation eller
• när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller
• när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuk.

Mer information hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Vart vänder jag mig vid frågor?

Frågor om vad som gäller vid skolstängning:
Skövde kommuns Kontaktcenter 0500-49 80 00.

Frågor om vad samhällsviktig verksamhet är och ”Föreskrift och allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet”:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.msb.se/foreskriftomsorg
E-post: samhallsviktigverksamhet@msb

Frågor om vad som gäller vid ersättning:
Försäkringskassans webbplats.

Jag som vårdnadshavare är orolig för att skicka mitt barn till skolan på grund av risk för smitta. Vad ska jag göra? Får hen vara hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Här hittar du mer information om ogiltig frånvaro.

Varför får jag inte hålla mitt barn hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro. Detta gäller även för elever som inte har skolplikt, till exempel en elev som är asylsökande eller papperslös.

Rektorn på ditt barns skola har skyldighet att utreda upprepad och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig. Omfattande frånvaro är en varningssignal om att en elev riskerar att inte klara av sin utbildning.

Om en elev i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan frånvarar från utbildningen under mer än en månad i följd utan att det beror på sjukdom eller beviljad ledighet ska eleven anses ha avslutat utbildningen. Om det finns synnerliga skäl får rektorn besluta att eleven inte ska anses ha avslutat utbildningen.

För elever i gymnasieskolan ska skolan även rapportera ogiltig frånvaro till Centrala studiestödsnämnden, CSN. CSN har information om hur och när rapporteringen ska ske. 

På Skolverkets.se kan du läsa mer om vad det innebär om en elev får ogiltig frånvaro.

Mitt barn har nedsatt immunförsvar eller annan sjukdom, vem kontaktar jag?

Du som vårdnadshavare bör kontakta barnets läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Mitt barn har pollenallergi. Hur vet jag om symtomen beror på pollenallergi eller covid-19?

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om symtom beror på allergi eller om man smittats av sjukdomen. Stanna hemma även om barnet får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för barnets allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att barnets symtom sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma. Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till allergi eller om barnet får feber ska hen stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Kan barn och elever själva förse sig med mat, trots att skolrestauranger omfattas av Folkhälsomyndighetens restriktioner?

Ja, barn och elever kan även fortsättningsvis ta både kall och varm mat själva i bufféservering på förskolan eller skolan.

För att hålla en bufféservering öppen måste verksamheten uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner vilket vi i Skövde kommun gör. 

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar samt att besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

 

 

 

Barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan.

För att hålla en bufféservering öppen måste man uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift " Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.”

 

Kan barn och ungdomar vaccineras som vanligt enligt vaccinationsprogrammet under pågående utbrott av covid-19?

Ja, barn och ungdomar kan vaccineras enligt det allmänna vaccinationsprogrammet, även under pågående utbrott av covid-19.

Vid akut infektionssjukdom (covid-19 eller annan infektionssjukdom) med feber och/eller allmänpåverkan bör vaccination som alltid skjutas upp till ett senare tillfälle.

Gäller förbudet mot allmänna sammankomster, med över 50 personer, i skolan och förskolan?

Förbudet om allmänna sammankomster gäller inte skolan eller förskolan. Förbudet innebär alltså inte att Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att förskolor och grundskolor ska hållas stängda. Men förbudet är tänkt att fungera som en norm.

Skolverkets webbplats kan du läsa mer om hur det här kan påverka delar av skolans verksamhet, till exempel skolrestaurang, aula och andra gemensamma utrymmen i skolan.

Hur pratar man med barn och elever som känner oro kring coronaviruset?

I tider av oro och osäkerhet påverkas vi på olika sätt. Barn och elever kan vara oroliga för olika saker som att de själva eller familjemedlemmar ska bli sjuka eller dö, att föräldrar ska bli av med sina jobb, att familjen ska påverkas ekonomiskt eller att de inte ska få gå till skolan. Det är därför viktigt att vi vuxna ger barn och elever trygghet, är uppmärksamma och lyssnar om de vill prata om det som händer i vårt samhälle.

Här har vi samlat information, filmer och länkar som kan hjälpa dig när du pratar med barn och elever om oro kring corona och covid-19. Du kan också prata med kuratorn på skolan där ditt barn eller ungdom går.

Information 

Så pratar du med barn om coronaviruset (Krisinformation.se) 

Att prata med barn om coronaviruset (BRIS) 

Om du som barn känner dig orolig för coronaviruset (Rädda barnen) 

Information på andra språk (Rädda barnen) 

Tips till dig som är hemma med barn på grund av covid-19 (Rädda barnen) 

Till barn och ungdomar som har det jobbigt hemma just nu (Rädda barnen)

Stödtelefoner

BRIS stödtelefon för barn, telefonnummer 116 111.

BRIS vuxentelefon om barn, telefonnummer 0771-50 50 50.

Film att visa på skolan eller hemma från Rädda barnen

Svenska:
https://www.youtube.com/watch?v=C98qKK6UqVA

Engelska:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=_1r5FbIRM8g&feature=emb_title

Arabiska:
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/arabiska-sa-pratar-du-med-barn/

Somaliska:
https://www.youtube.com/watch?v=dgSuFPJ9NOk&feature=emb_title

Spanska:
https://www.youtube.com/watch?v=Pgeu_Kwh7fQ&feature=emb_title

Film till vuxna om hur man pratar med barn om covid-19 från Rädda barnen

Svenska:
https://www.youtube.com/watch?v=sub3ZuJwL5E

Engelska: 
https://www.youtube.com/watch?v=_1r5FbIRM8g

Arabiska:
https://www.youtube.com/watch?v=fPOmeAgIQpM

Spanska:
https://www.youtube.com/watch?v=Pgeu_Kwh7fQ