Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Gymnasium Skövde

Gymnasium Skövde bedriver delvis fjärr- och/eller distansundervisning till och med 11 juni. Vi fortsätter att följa ansvariga myndigheters rekommendationer.

Vanliga frågor och svar 

Hur blir studentfirandet 2021?

Studenten närmar sig och på grund av coronapandemin behöver vi förhålla oss till helt andra förutsättningar än vanligt när det kommer till årets studentfirande. Firandet kommer bli likt det studentfirande som arrangerades 2020 och som var uppskattat utifrån det pandemiläge som råder.

Utspring klassvis fredag 11 juni

Studentfirandet inom Gymnasium Skövde sker fredag den 11 juni. Firandet sker på flera olika platser och klockslag under denna dag. Det blir en kort samling klassvis som avslutas med att studenterna springer ut med påtagen studentmössa för att tas emot av sin familj/närmast anhöriga i en personbil på angiven plats. För att klara av logistiken och minimera risken för smittspridning tillåts max en personbil per student. För gymnasiesärskolans individuella program gäller utspring från hus 4 på Kavelbro. Där tas studenterna emot på skolgården av högst två anhöriga per student.

Information om utspringsordningen finns här.

När ska jag stanna hemma från samt komma tillbaka till skolan avseende covid-19?

Stanna hemma 
Symtomen är precis som hos vuxna svåra att skilja från andra vanliga luftvägsinfektioner. Genom testning kan diagnosen covid-19 fastställas. Kontakta din vårdcentral eller 1177 vid behov av sjukvårdsrådgivning. De avgör när testning för covid-19 ska ske. Stanna hemma vid de vanligaste symptomen för covid-19 hos barn och unga som är:

• Hosta 
och/eller 
• Feber

Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna. Stanna hemma även vid tidigare konstaterad covid-19-infektion, dvs. vid varje nytt infektionstillfälle.

Komma tillbaka 
• Vid negativt provsvar 
När barnets/elevens allmäntillstånd tillåter.

• Vid positivt provsvar 
Barnet/eleven behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut.

Om barnet/eleven har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet/eleven återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Om inget prov tagits 
Barnet/eleven ska stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet.

I de fall barnet/eleven har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Testning av barn/ungdom
Vid behov och bedömning kring eventuell provtagning kontaktas sjukvårdsrådgivning 1177 eller din vårdcentral.

Länk till Folkhälsomyndighetens vägledning 

Kan mitt barn vara i förskola/skola då annan person i hushållet provtagits för covid-19 och väntar på provsvar?

Friska barn, ungdomar och vuxen i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt. Detta gäller även i väntan på hushållsmedlemmens provsvar.

Personen som har tagit provet ska stanna hemma i väntan på sitt provsvar.

Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska jag stanna hemma?

Elever i gymnasieskola ska stanna hemma från skolan om man har konstaterad smitta i covid-19 i familjen.  

Till skillnad från tidigare ska nu, från 1/12, även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 stanna hemma från förskola, skola och fritidshem, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Rekommendationen gäller även gymnasiesärskolan. 
Syftet är att personal inom förskola, skola och fritidshem ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. Folkhälsomyndigheten bedömer dock fortfarande att barn har låg smittsamhet och att de generellt får milda symtom.

När får eleven återgå till skola?
Elever som varit hemma på grund av att någon i familjen har konstaterad covid-19 ska följa förhållningsregler eller riktlinjer i minst 7 dagar från den dag personen som har covid-19 blev provtagen. När 7 dagar har gått kan eleven återgå till skolan om eleven fortsatt är symtomfri. 

Läs mer på Folkhälsomyndigheten.

Mitt barn har pollenallergi. Hur vet jag om symtomen beror på pollenallergi eller covid-19?

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtom beror på allergi eller om man smittats av sjukdomen.

Detta gäller:

Se till att stanna hemma även om du/ditt barn får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din/ditt barns allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina/ditt barns symtom sannolikt beror på allergi behöver du/ditt barn inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din/ditt barns allergi eller om du/ditt barn får feber, ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner. Du/ditt barn ska tydligt känna dig/sig bättre och vara feberfri i två dagar innan du/ditt barn går tillbaka till jobbet, skolan eller förskolan.

 

Läs mer: Om viruset och sjukdomen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Hur informerar sektor barn och utbildning om fall av covid-19?

Sektor barn och utbildning informerar bara om fall av covid-19 om vi vet att en elev eller medarbetare varit på skolan/förskolan med covid-19 och om en elev eller medarbetare har konstaterad covid-19 och har varit på skolan/förskolan 24 timmar innan personen fick symptom för covid-19. Informationen sker i samråd med Smittskydd Västra Götaland. Det är endast de personer som varit i kontakt med den smittade personen som får information. 

Genom att vi informerar på det här sättet bidrar vi till att minska smittspridningen.

Varför är det delvis fjärr- och/eller distansundervisning för gymnasieelever?    

Smittoläget i Västra Götaland är fortsatt allvarligt. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om fortsatt fjärr- och/eller distansundervisning för Gymnasium Skövde. Syftet är att undvika trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken. Beslutet gäller från den 3 maj till och med den 11 juni.

Den 27 april kom nya regionala rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland. Rekommendationerna innebär att högst två tredjedelar av eleverna på Gymnasium Skövde får vara på plats samtidigt (tidigare gällde 50 procent). Då läget kan variera mellan enskilda skolor har huvudmannen möjlighet att besluta om ytterligare insatser med mer fjärr- och/eller distansundervisning vid behov.

Gymnasium Skövde har kontinuerligt, med anledning av covid-19, vidtagit flertalet åtgärder. Bland dessa åtgärder kan nämnas schemaändringar, lokaländringar vid undervisning av större undervisningsgrupper, markeringar i korridorer och passager för att minska trängsel vid förflyttningar, ommöblering i klassrum, reglering av lunchtider och begränsning av tillgång till skolans lokaler före och efter schemalagda lektioner. 

Nämnden bedömer att Gymnasium Skövde gjort sitt yttersta för att minska trängsel i skolans lokaler. Att med nuvarande smittoläge ta in fler elever än de rekommenderade högst två tredjedelarna är inte möjligt om de allmänna råden och rekommendationerna från myndigheterna ska kunna följas, därför gäller beslutet fram till skolavslutningen den 11 juni.

Även kollektivtrafiken har beaktats i beslutet då risken för trängsel i högtrafik är överhängande.

Nämnden och verksamheterna fortsätter att följa utvecklingen av covid-19 noggrant och är beredda att vidta nya åtgärder om förutsättningarna ändras.

Undantag för Gymnasium Skövde

För Gymnasium Skövde gäller, som tidigare, följande undantag från beslutet:

  • Gymnasiesärskolan
  • Praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • Examinationer som skolan bedömer inte kan skjutas upp och som inte kan genomföras på distans
  • Genomförandet av arbetsplatsförlagt lärande (APL)
  • Elever på fordons - och transportprogrammet, inriktning transport samt bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsförare
  • Elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning

 

Beställning av matlådor

Beställning av matlådor görs enligt tidigare rutin.

Har gymnasieelever möjlighet att hämta lunchlådor under den period de har distansundervisning?

Elever som är folkbokförda i Skövde och går i årskurs 1, 2 eller 3 på Gymnasium Skövde kan hämta ut en daglig lunchlåda de veckor de har distansundervisning.

Hur går det till?

För att kunna hämta ut en lunchlåda behöver eleven fylla i ett webbformulär. Länk till webbformuläret finns även i informationen som gått ut i Vklass eller på skovde.se under fliken "E-tjänster". Eleven legitimerar sig med hjälp av mobilt bank-ID. Den som inte har mobilt bank-ID kan fylla i sina uppgifter manuellt.

Beställning av lunchlådor sker veckovis och beställning måste läggas senast torsdag klockan 12 veckan innan man vill hämta ut maten. Även om eleven bara önskar lunchlåda tre dagar per vecka så ska en veckobeställning göras. Sena beställningar hanteras inte. Observera att beställningsformuläret är stängt för beställningar mellan torsdagar kl 12.01 och måndagar klockan 8.30. 

 

Var och när hämtas lunchlådan?

I webbformuläret väljer eleven vilken skola/förskola hen vill hämta lunchlådor ifrån. Tänk på att välja den skola som ligger närmast där eleven bor för att minska smittspridningen.
Utlämning av lunchlådor sker mellan klockan 11.00 och 13.00 på följande skolor/förskolor:

- Helenaskolan

- Heneskolan

- Billingsdalsskolan

- Tidanskolan

- Värings skola

- Rydskolan

- Timmersdala skola

- Stöpenskolan

- Sventorps skola

- Värsås skola 

- Lerdala skola

- Trädgårdsstadens skola 

- Eriksdalskolan

Lunchlådan hämtas på lastbryggan till köket på den skola/förskola eleven har valt att hämta ifrån. Eleven får inte gå in i skolan/förskolan. När eleven hämtar ut sin lunchlåda kommer hen att behöva legitimera sig. Maten i lunchlådan är samma mat som erbjuds till skolans/förskolans elever den dagen. Maten kommer att vara varm.

Tänk på!

- Ta med egen påse eller kylväska.

- Ta med legitimation.

- Samordna gärna upphämtningen. För att kunna hämta lunchlådorna behöver du namn och klass på de elever du ska hämta till.

- Viktigt! Den som hämtar lunchlådor måste vara frisk. Vid symtom som feber, hosta och svårigheter att andas eller lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk får man be någon annan hämta maten. 

- Tänk på matsvinnet, beställ bara om du kommer att hämta och äta maten.

Om du blir sen till en lektion på grund av hämtning av mat, kontakta undervisande lärare/mentor för att informera om detta.

Man kan inte hämta lunchlådor för en hel vecka i taget utan maten hämtas ut dagligen när den är tillagad i skolköken.

 

Har du frågor, kontakta Skövde kommuns Kontaktcenter: 0500-49 80 00.

Vad gör jag om jag har testat mig för covid-19 men ännu inte fått mitt provsvar?

Har du  testat dig för covid-19 och ännu inte fått ditt provsvar så anses du smittsam tills du fått svar.  Du ska alltså stanna hemma tills du fått svar. 

Hur blir det med nationella prov under vårterminen 2021?  
Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov under vårterminen 2021 med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan. 
Läs mer på skolverket.se
Om mitt barn har symtom, kan skolsköterskan genomföra test?

Nej, tester utförs av primärvården, kontakta din vårdcentral.

Vad finns det för åtgärder vidtagna för att minska smittspridning vid idrottslektionerna?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för gymnasieskolor är att närkontakt i idrotten bör undvikas. I övrigt gäller att hålla avstånd i omklädningsrum. De flesta idrottslektioner kommer att ske utomhus.

Genomförs NIU och LIU som planerat? Vilka anpassningar har gjort i och med pandemin?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för gymnasieskolor är att undvika aktiviteter som inkluderar närkontakt, exempelvis i idrottsundervisningen. Vi följer det.

Hur har skolan säkrat avståndet mellan eleverna i lektionssal, korridor/allmänna utrymmen och matsal?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för gymnasieskolor som innebär att vi ska öka avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal, caféer och andra utrymmen om det är möjligt. Vi anpassar matsalstider och skoldagarnas längd.

Hur undviker skolan att ungdomar samlas i grupp på raster och håltimmar?

Genom information, uppmaningar, skyltar i skolans lokaler och vi utgår ifrån att detta också påtalas av vårdnadshavarna i elevernas hem.

Hur säkerställer skolan lärarnas arbetsmiljö?

 Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och för en dialog med vår personal.

Mitt barn är i riskgrupp kan jag som förälder begära distansundervisning till mitt barn?

För elever som medicinskt definierats av vårdpersonal som tillhörande riskgrupp kan distansundervisning vara en möjlig lösning. I varje enskilt fall behöver skolans personal i samråd med elev och vårdnadshavare göra en bedömning av vad som är bäst för den enskilda eleven.

Kan barn och ungdomar vaccineras som vanligt enligt vaccinationsprogrammet under pågående utbrott av covid-19?

Ja, barn och ungdomar kan vaccineras enligt det allmänna vaccinationsprogrammet, även under pågående utbrott av covid-19.

Vid akut infektionssjukdom (covid-19 eller annan infektionssjukdom) med feber och/eller allmänpåverkan bör vaccination som alltid skjutas upp till ett senare tillfälle.

Hur pratar man med barn och elever som känner oro kring coronaviruset?

I tider av oro och osäkerhet påverkas vi på olika sätt. Barn och elever kan vara oroliga för olika saker som att de själva eller familjemedlemmar ska bli sjuka eller dö, att föräldrar ska bli av med sina jobb, att familjen ska påverkas ekonomiskt eller att de inte ska få gå till skolan. Det är därför viktigt att vi vuxna ger barn och elever trygghet, är uppmärksamma och lyssnar om de vill prata om det som händer i vårt samhälle.

Här har vi samlat information, filmer och länkar som kan hjälpa dig när du pratar med barn och elever om oro kring corona och covid-19. Du kan också prata med kuratorn på skolan där ditt barn eller ungdom går.

Information 

Så pratar du med barn om coronaviruset (Krisinformation.se) 

Att prata med barn om coronaviruset (BRIS) 

Om du som barn känner dig orolig för coronaviruset (Rädda barnen) 

Information på andra språk (Rädda barnen) 

Tips till dig som är hemma med barn på grund av covid-19 (Rädda barnen) 

Till barn och ungdomar som har det jobbigt hemma just nu (Rädda barnen)

Stödtelefoner

BRIS stödtelefon för barn, telefonnummer 116 111.

BRIS vuxentelefon om barn, telefonnummer 0771-50 50 50.

Film att visa på skolan eller hemma från Rädda barnen

Svenska:
https://www.youtube.com/watch?v=C98qKK6UqVA

Engelska:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=_1r5FbIRM8g&feature=emb_title

Arabiska:
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/arabiska-sa-pratar-du-med-barn/

Somaliska:
https://www.youtube.com/watch?v=dgSuFPJ9NOk&feature=emb_title

Spanska:
https://www.youtube.com/watch?v=Pgeu_Kwh7fQ&feature=emb_title

Film till vuxna om hur man pratar med barn om covid-19 från Rädda barnen

Svenska:
https://www.youtube.com/watch?v=sub3ZuJwL5E

Engelska: 
https://www.youtube.com/watch?v=_1r5FbIRM8g

Arabiska:
https://www.youtube.com/watch?v=fPOmeAgIQpM

Spanska:
https://www.youtube.com/watch?v=Pgeu_Kwh7fQ