Gymnasium Skövde

Gymnasium Skövde Västerhöjd har den 19 augusti gått över till växelvis distansundervisning för år 2 och 3. Verksamheten på Gymnasium Skövde Kavelbro fortlöper som vanligt.

Vanliga frågor och svar 

När ska jag stanna hemma från samt komma tillbaka till skolan avseende covid-19?

Stanna hemma 
Symtomen är precis som hos vuxna svåra att skilja från andra vanliga luftvägsinfektioner. Genom testning kan diagnosen covid-19 fastställas. Kontakta din vårdcentral eller 1177 vid behov av sjukvårdsrådgivning. De avgör när testning för covid-19 ska ske. Stanna hemma vid de vanligaste symptomen för covid-19 hos barn och unga som är:

• Hosta 
och/eller 
• Feber

Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna. Stanna hemma även vid tidigare konstaterad covid-19-infektion, dvs. vid varje nytt infektionstillfälle.

Komma tillbaka 
• Vid negativt provsvar 
När barnets/elevens allmäntillstånd tillåter.

• Vid positivt provsvar 
Barnet/eleven behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut.

Om barnet/eleven har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet/eleven återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Om inget prov tagits 
Barnet/eleven ska stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet.

I de fall barnet/eleven har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Testning av barn/ungdom
Vid behov och bedömning kring eventuell provtagning kontaktas sjukvårdsrådgivning 1177 eller din vårdcentral.

Länk till Folkhälsomyndighetens vägledning 

Varför väljer Skövde att starta med eleverna på plats och inte från början har en plan för att kombinera distans och salsundervisning?

Skolverket säger att alla elever ska vara i skolan och att eleverna ska få sin utbildning i skolans lokaler. De inser att skolor har olika förutsättningar för att göra anpassningar. Vi har absolut möjlighet att kombinera distans och salsundervisning. Detta har vi haft dialog kring med alla lärare inför skolstart. Beredskap för eventuell distansundervisning gäller. Olika program har dessutom olika förutsättningar, så det behöver inte vara lika mellan programmen. Forskning är tydlig med att elever lär sig bäst i skolan med lärare i klassrummet. Det vill säga att kvaliteten blir bättre när elever och lärare är i skolans lokaler. Från och med onsdag vecka 34 så genomförs växelvis distansundervisning för årskurs 2 och 3 på Gymnasium Skövde Västerhöjd. Undervisningen för årskurs 1 kommer vara förlagd till skolans lokaler.

Kommer alla lektioner vara salsundervisning eller kommer de att kombineras med distansundervisning?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för gymnasieskolor är att undvika aktiviteter som inkluderar närkontakt, exempelvis i idrottsundervisningen. Vi följer det. Från och med onsdag vecka 34 så genomförs växelvis distansundervisning för årskurs 2 och 3 på Gymnasium Skövde Västerhöjd. Undervisningen för årskurs 1 kommer vara förlagd till skolans lokaler. Det gäller inte Kavelbro.

 Alla lärare har fått information om att ha beredskap för distansundervisning. Vi har gjort många förändringar utifrån de förutsättningar vi har och kommer se om dessa räcker när vi kommit en bit in på terminen. Vi har beredskap för att ställa om till distansundervisning och politiskt beslut som gör detta möjligt att utföra. 

Varför gäller distansstudier bara för eleverna på Västerhöjd och inte på Kavelbro?

Beslutet om distansundervisning grundar sig i att  man tyvärr redan första skoldagen såg att det blev trångt i kollektivtrafiken och därför beslutade att år 2 och 3 på Västerhöjd ska ha distansundervisning varannan vecka. Detta för att bidra till minskad trängsel och därmed även minska smittspridningen.

Beslutet gäller fram till vecka 44 och därefter tas ett nytt beslut för hur undervisningen ska se ut.

Det gäller enbart Västerhöjd och inte Kavelbro då bedömningen är att det är en tillräcklig minskning av resenärer i dagsläget.

Hur länge ska undervisningen på Västerhöjd bedrivas växelvis i skolan och på distans?

Vi följer noga de råd och rekommendationer som Skolverket och andra myndigheter ger och anpassar våra beslut kring distansundervisning därefter. Vecka 44 kommer en utvärdering att göras av hur undervisningssituationen fungerat. Utvärderingen kommer att vara ett av underlagen för att fatta beslut om hur undervisning fortsatt ska bedrivas under hösten.

Har gymnasieelever möjlighet att hämta lunchlådor under den period de har distansundervisning?

Från och med den 31 augusti kan elever som är folkbokförda i Skövde och går år 2 eller 3 på Gymnasium Skövde Västerhöjd hämta ut en daglig lunchlåda de veckor de har distansundervisning.

Hur går det till?

För att kunna hämta ut en lunchlåda behöver eleven fylla i ett webbformulär. Länk till webbformuläret finns även i informationen som gått ut i Vklass eller på skovde.se under fliken "E-tjänster". Eleven legitimerar sig med hjälp av mobilt bank-ID. Den som inte har mobilt bank-ID kan fylla i sina uppgifter manuellt.

Beställning av lunchlådor sker veckovis och beställning måste läggas senast torsdag klockan 12 veckan innan man vill hämta ut maten. Även om eleven bara önskar lunchlåda tre dagar per vecka så ska en veckobeställning göras. Observera att beställningsformuläret är stängt för beställningar mellan torsdagar kl 12.01 och måndagar klockan 8.30. 

Var och när hämtas lunchlådan?

I webbformuläret väljer eleven vilken skola/förskola hen vill hämta lunchlådor ifrån. Tänk på att välja den skola som ligger närmast där eleven bor för att minska smittspridningen.
Utlämning av lunchlådor sker mellan klockan 11.00 och 13.00 på följande skolor/förskolor:

- Helenaskolan

- Billingsdalsskolan

- Tidanskolan

- Värings skola

- Rydskolan

- Timmersdala skola

- Stöpenskolan

- Sventorps skola

- Värsås förskola

- Lerdala skola

Lunchlådan hämtas på lastbryggan till köket på den skola/förskola eleven har valt att hämta ifrån. Eleven får inte gå in i skolan/förskolan. När eleven hämtar ut sin lunchlåda kommer hen att behöva legitimera sig. Maten i lunchlådan är samma mat som erbjuds till skolans/förskolans elever den dagen. Maten kommer att vara varm.

Tänk på!

- Ta med egen påse eller kylväska.

- Ta med legitimation.

- Samordna gärna upphämtningen. För att kunna hämta lunchlådorna behöver du namn och klass på de elever du ska hämta till.

- Viktigt! Den som hämtar lunchlådor måste vara frisk. Vid symtom som feber, hosta och svårigheter att andas eller lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk får man be någon annan hämta maten. 

- Tänk på matsvinnet, beställ bara om du kommer att hämta och äta maten.

Om du blir sen till en lektion på grund av hämtning av mat, kontakta undervisande lärare/mentor för att informera om detta.

Man kan inte hämta lunchlådor för en hel vecka i taget utan maten hämtas ut dagligen när den är tillagad i skolköken.

 

Har du frågor, kontakta Skövde kommuns Kontaktcenter: 0500-49 80 00.

Hur informerar ni eleverna om att hålla avstånd i kollektivtrafiken eller välja att gå/cykla till skolan?

Vi informerar allmänt om detta genom samtal med eleverna om den pågående pandemin.

Hur undviker skolan att ungdomar samlas i grupp på raster och håltimmar?

Genom information, uppmaningar, skyltar i skolans lokaler och vi utgår ifrån att detta också påtalas av vårdnadshavarna i elevernas hem.

Har ni planerat för ersättare vid eventuell sjukfrånvaro på lärare? 

Vi har vår vanliga beredskap för eventuella vikariat.

Hur säkerställer skolan lärarnas arbetsmiljö?

 Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och för en dialog med vår personal.

Hur har skolan säkrat avståndet mellan eleverna i lektionssal, korridor/allmänna utrymmen och matsal?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för gymnasieskolor som innebär att vi ska öka avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal, caféer och andra utrymmen om det är möjligt. Vi anpassar matsalstider och skoldagarnas längd.

Har ni anpassat elevernas scheman så att det inte är så många på plats samtidigt?

Ja, vi har anpassat elevernas scheman.
På Gymnasium Skövde Västerhöjd går årskurs 2 och 3 växelvis i skola kombinerat med distansundervisning i hemmet. Årskurs 1 har undervisning på plats i skolan. Distansundervisning bedrivs endast på Västerhöjd och inte Kavelbro.

Kommer det att finnas värdar som ser till att avstånd hålls?

I lokalerna för Gymnasium Skövde finns anslaget de riktlinjer som fastställts av Folkhälsomyndigheten.
1. Håll avstånd
2. Tvätta händerna
3. Stanna hemma om du sjuk eller har symtom som tyder på Covid-19.

Finns det tillgång till handsprit på toaletterna?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för gymnasieskolor är att placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten – alltså inte på toaletterna.

Om mitt barn har symtom, kan skolsköterskan genomföra test?

Nej, tester utförs av primärvården, kontakta din vårdcentral.

Vad finns det för åtgärder vidtagna för att minska smittspridning vid idrottslektionerna?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för gymnasieskolor är att närkontakt i idrotten bör undvikas. I övrigt gäller att hålla avstånd i omklädningsrum. De flesta idrottslektioner kommer att ske utomhus vid terminsstart.

Genomförs NIU och LIU som planerat? Vilka anpassningar har gjort i och med pandemin?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för gymnasieskolor är att undvika aktiviteter som inkluderar närkontakt, exempelvis i idrottsundervisningen. Vi följer det.

Är det extra städning av lokalerna nu under pandemin?

Ja, framför allt toaletter och ytor såsom bordsytor, dörrhandtag och räcken städas åtminstone en gång om dagen.

Mitt barn är i riskgrupp kan jag som förälder begära distansundervisning till mitt barn?

För elever som medicinskt definierats av vårdpersonal som tillhörande riskgrupp kan distansundervisning vara en möjlig lösning. I varje enskilt fall behöver skolans personal i samråd med elev och vårdnadshavare göra en bedömning av vad som är bäst för den enskilda eleven.

Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska jag stanna hemma?

Beslut om karantän för familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare. Finns inte sådant beslut ska friska elever gå till skolan.

Kan barn och ungdomar vaccineras som vanligt enligt vaccinationsprogrammet under pågående utbrott av covid-19?

Ja, barn och ungdomar kan vaccineras enligt det allmänna vaccinationsprogrammet, även under pågående utbrott av covid-19.

Vid akut infektionssjukdom (covid-19 eller annan infektionssjukdom) med feber och/eller allmänpåverkan bör vaccination som alltid skjutas upp till ett senare tillfälle.

Hur pratar man med barn och elever som känner oro kring coronaviruset?

I tider av oro och osäkerhet påverkas vi på olika sätt. Barn och elever kan vara oroliga för olika saker som att de själva eller familjemedlemmar ska bli sjuka eller dö, att föräldrar ska bli av med sina jobb, att familjen ska påverkas ekonomiskt eller att de inte ska få gå till skolan. Det är därför viktigt att vi vuxna ger barn och elever trygghet, är uppmärksamma och lyssnar om de vill prata om det som händer i vårt samhälle.

Här har vi samlat information, filmer och länkar som kan hjälpa dig när du pratar med barn och elever om oro kring corona och covid-19. Du kan också prata med kuratorn på skolan där ditt barn eller ungdom går.

Information 

Så pratar du med barn om coronaviruset (Krisinformation.se) 

Att prata med barn om coronaviruset (BRIS) 

Om du som barn känner dig orolig för coronaviruset (Rädda barnen) 

Information på andra språk (Rädda barnen) 

Tips till dig som är hemma med barn på grund av covid-19 (Rädda barnen) 

Till barn och ungdomar som har det jobbigt hemma just nu (Rädda barnen)

Stödtelefoner

BRIS stödtelefon för barn, telefonnummer 116 111.

BRIS vuxentelefon om barn, telefonnummer 0771-50 50 50.

Film att visa på skolan eller hemma från Rädda barnen

Svenska:
https://www.youtube.com/watch?v=C98qKK6UqVA

Engelska:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=_1r5FbIRM8g&feature=emb_title

Arabiska:
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/arabiska-sa-pratar-du-med-barn/

Somaliska:
https://www.youtube.com/watch?v=dgSuFPJ9NOk&feature=emb_title

Spanska:
https://www.youtube.com/watch?v=Pgeu_Kwh7fQ&feature=emb_title

Film till vuxna om hur man pratar med barn om covid-19 från Rädda barnen

Svenska:
https://www.youtube.com/watch?v=sub3ZuJwL5E

Engelska: 
https://www.youtube.com/watch?v=_1r5FbIRM8g

Arabiska:
https://www.youtube.com/watch?v=fPOmeAgIQpM

Spanska:
https://www.youtube.com/watch?v=Pgeu_Kwh7fQ