Tre personer som sitter på Hertig Johans torg och fikar.

Korta fakta om Skövdes ekonomi

Hur gick det 2019?

Skövde kommun redovisar ett delårsbokslutsresultat per 31 augusti 2019 på 145,1 miljoner kronor. Det prognostiserade helårsresultatet är 112,8 miljoner kronor, vilket är 75,8 miljoner kronor bättre än budgeten. Den positiva skillnaden mellan budget och prognos beror främst på engångsintäkter inom exploateringsområdet, överskott på demografipengen, ett positivt finansnetto samt vinstöverföring som ej var budgeterad. Även kapitalkostnaderna och personalomkostnaderna bidrar till prognosen.

Nämnderna redovisar totalt en negativ helårsprognos om 10,8 miljoner kronor exklusive den taxefinansierade verksamheten, vilket är cirka 22 miljoner kronor bättre än vid tertial 1. Det är flera nämnder som visar ett bättre resultat än vad som prognostiserades i tertial. De största förbättringarna återfinns hos Vård och omsorgsnämnden vars prognos har förbättrats med 9,5 miljoner kronor, även Kommunstyrelsen förbättrar prognosen med 8,5 miljoner kronor.

Hur fördelades dina skattepengar?

Den största delen av en kommuns verksamheter finansieras av skatteintäkter som baseras på invånarnas inkomster. 2018 hade nämnderna i Skövde kommun en total budget på 2,8 miljarder kronor. Av varje hundralapp i skatt gick:

  • 40 kronor till barn och utbildning
  • 31 kronor till äldre- och handikappomsorg
  • 7 kronor till stöd för barn, ungdomar och vuxna i socialt svåra situationer
  • 22 kronor till övrig verksamhet som vuxenutbildning, kultur, fritid, underhåll av gator, vägar och grönområden och kollektivtrafik.