Tjänstemannaorganisation

Skövde kommuns tjänstemannaorganisation är stor med över 4 900 månadsanställda. Med förvaltning menas alla kommunens verksamheter som inte drivs i bolagsform eller som kommunalförbund.

Sektorer

Kommundirektören ansvarar för hela tjänstemannaorganisationen som är indelad i sju sektorer som alla leds av en sektorschef. Till stöd för kommundirektören finns också en koncernstab.

Kommunens sektorer är underställda tillhörande nämnd. Vissa sektorer är underställda två nämnder då deras ansvar tillhör olika områden. Sektor medborgare och samhällsutveckling samt sektor samhällsbyggnad lyder under flera nämnder. De sektorer som finns är: samhällsbyggnad, medborgare och samhällsutveckling, styrning och verksamhetsstöd, service, barn och utbildning, vård och omsorg och socialtjänst. 

Tjänstemannaorganisationen

Tjänstemannaorganisationens organisationsschema, motsvarande information finns i texten ovan