Tjänstemannaorganisation

Skövde kommuns tjänstemannaorganisation är en stor organisation med över 4 900 månadsanställda. Med förvaltning förstås alla kommunens verksamheter som inte drivs i bolagsform eller kommunalförbund.

Sektorer

Kommundirektören ansvarar för hela tjänstemannaorganisationen som är indelad i sju sektorer och som alla leds av en sektorschef. Till stöd för kommundirektören finns också en koncernstab.

Kommunens sektorer är underställda tillhörande nämnd. Vissa sektorer är underställda två nämnder då deras ansvar tillhör olika områden. Sektor medborgare och samhällsutveckling samt sektor samhällsbyggnad lyder under flera nämnder. De sektorer som finns är: samhällsbyggnad, medborgare och samhällsutveckling, styrning och verksamhetsstöd, service, barn och utbildning, vård och omsorg och socialtjänst. 

Tjänstemannaorganisationen:

Tjänstemannaorganisationens organisationsschema, motsvarande information finns i texten ovan