Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor inom områdena bostäder, infrastruktur och miljö. Det omfattar bland annat:

 • översiksplanering, inklusive plan, mark och exploatering
 • ansvar för infrastruktur, till exempel gator, vägar, parker, elanläggningar, fibernät med mera
 • bygglov
 • strategiskt miljöarbete
 • förvaltning av skog- och naturvårdsområden
 • kollektivtrafikfrågor
 • energirådgivning
 • namn och adressättning

Organisation

Sektorn har cirka 60 medarbetare och är indelad i följande enheter:

 • strategi och verksamhetsstöd
 • gata och natur
 • mark och exploatering
 • plan
 • bygg
 • kart och mät
 • Lantmäterimyndigheten

Sektor samhällsbyggnads organisationsschema