Förskola

Kommunens förskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer.

Skövde kommun jobbar samtidigt med en beredskap för olika scenarion i förskolorna exempelvis om det blir stor frånvaro av barn eller personal.

Vanliga frågor och svar 

Kan mitt barn vara i förskola/skola då annan person i hushållet provtagits för Covid-19 och väntar på provsvar?

Friska barn, ungdomar och vuxen i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt. Detta gäller även i väntan på hushållsmedlemmens provsvar.

Personen som har tagit provet ska stanna hemma i väntan på sitt provsvar.

Kan jag lämna mitt barn på förskolan om jag har provtagits för covid-19 och väntar på provsvar? 

Du som har testat dig för covid-19 och ännu inte fått ditt provsvar anses smittsam tills du får ditt svar. Du ska inte lämna/hämta på förskola/skola under tiden. Tack för visad hänsyn!

Annan anhörig kan lämna/hämta.

Mitt barn har pollenallergi. Hur vet jag om symtomen beror på pollenallergi eller covid-19?

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtom beror på allergi eller om man smittats av sjukdomen.

Detta gäller:

Se till att stanna hemma även om du/ditt barn får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din/ditt barns allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina/ditt barns symtom sannolikt beror på allergi behöver du/ditt barn inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din/ditt barns allergi eller om du/ditt barn får feber, ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner. Du/ditt barn ska tydligt känna dig/sig bättre och vara feberfri i två dagar innan du/ditt barn går tillbaka till jobbet, skolan eller förskolan.

 

Läs mer: Om viruset och sjukdomen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Hur informerar sektor barn och utbildning om fall av covid-19?

Sektor barn och utbildning informerar bara om fall av covid-19 om vi vet att en elev eller medarbetare varit på skolan/förskolan med covid-19 och om en elev eller medarbetare har konstaterad covid-19 och har varit på skolan/förskolan 24 timmar innan personen fick symptom för covid-19. Informationen sker i samråd med Smittskydd Västra Götaland. Det är endast de personer som varit i kontakt med den smittade personen som får information. 

Genom att vi informerar på det här sättet bidrar vi till att minska smittspridningen.

Hur sjukanmäler jag mitt barn?

Sjukanmäl ditt barn enligt din förskolas eller skolas rutiner, men tänk på att göra det så tidigt som möjlig. Går ditt barn i grundskolan, tänk på att sjukanmäla ditt barn varje dag som hen är hemma.

Vi har konstaterad smitta i hushållet. Ska mitt barn stanna hemma?

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webb om vad som gäller vid konstaterad smitta i familjen.

Om du som vårdnadshavare själv är sjuk och inte kan ta hand om ditt barn.
Om barnet inte kan vara hemma är vårdnadshavare ansvarig för att se till att hämtning och lämning kan ske på ett säkert sätt för att undvika smittspridning. Detta gäller oavsett om vårdnadshavaren har symtom eller inte. Även förskoleverksamheter har ett ansvar för att hämtning och lämning kan ske på ett säkert sätt. Det innebär att ett avstånd om minst två meter ska hållas mellan personal och den som lämnar och hämtar, och att det sker utomhus. 

När får barnet/eleven återgå till förskola/skola?
Förhållningsregler för både den som är smittad och personer i samma hushåll finns också på Smittskyddsläkarföreningens webbplats. Leta upp covid-19 och klicka på ”Patientinformation” respektive ”Information och förhållningsregler till hushållskontakter” för att få den senast uppdaterade versionen.

Om mitt barn är sjuk under en längre period och inte kan vara på förskolan, blir förskoleavgiften lägre då? 

Om förskolan är öppen men ditt barn måste vara hemma därför att hen är sjuk gäller som vanligt att förskoleavgiften debiteras.

Återbetalning av barnomsorgsavgift kan ske om barnet har anmäld sammanhängande frånvaro på grund av sjukdom under längre tid. Återbetalning sker från och med första frånvarodagen. Återbetalning kan ansökas om maximalt 3 månader tillbaka i tiden.

Om det beslutas att förskolan ska stängas så ska kommunen betala tillbaka avgiften, om det inte endast handlar om enstaka dagar. Om förskoleplatsen, som avtalet avser, inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift. Hur återbetalningen görs utgår ifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Andra kommuner uppmanar 15-timmars barn att stanna hemma. Hur gör Skövde kommun?

Är ditt barn friskt och symtomfritt är hen välkommen till förskolan. Vid lindriga symtom ska barnet stanna hemma. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska barn ska stanna hemma från förskolan. Däremot kan varje förskola anpassa barnets vistelsetid och eventuellt låta barnen var utomhus under dagen. Detta avgör rektor på respektive förskola.

Jag väljer att ha mitt barn som har 15-timmarsplacering på förskolan hemma. Får jag behålla min förskoleplats?

De vårdnadshavare som väljer att ha sina barn med rätt till 15 timmar/vecka hemma utifrån den rådande situationen får behålla sin förskoleplats.

Mitt barn går 15 timmar på förskolan. Ska jag betala full förskoleavgift om mitt barn är sjukt och inte kan gå till förskolan?

Om förskolan är öppen men ditt barn måste vara hemma därför att hen är sjuk gäller som vanligt att förskoleavgiften debiteras, det vill säga att man inte får en lägre avgift. Detta gäller även vid längre tids frånvaro med anledning av coronaviruset och covid-19. Avgiften för förskola debiteras för att vårdnadshavarna fortsatt ska ha kvar sin barnomsorgsplats även efter sjukdomstiden.

Vill vårdnadshavare säga upp sin barnomsorg gäller 1 månads uppsägningstid.

Om det beslutas att förskolan ska stängas så ska kommunen betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen, som avtalet avser, inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en förskoleavgift. Hur återbetalningen görs utgår ifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Jag har blivit permitterad från mitt arbete och har barn i förskola/fritidshem. Får jag behålla min barnomsorg?

I nuläget välkomnar Skövde kommun de barn vars vårdnadshavare permitterats, till förskola och fritidshem precis som vanligt. 

Skulle det bli brist på personal på grund av pandemin kan det komma andra beslut framöver.

Läs mer på Skolverkets webbplats om vad skollagstiftningen säger i frågan.

Min arbetstid har förändrats på grund av korttidspermittering och därmed kommer mitt barn att vara mindre tid på förskolan. Får jag då en lägre förskoleavgift?

I dagsläget är det samma regler som tidigare som gäller det vill säga att för barn 1-3 år finns ingen reducering av förskoleavgiften. För barn 3-6 år kan platsen bli avgiftsfri (allmän förskola) om närvaron per vecka är max 15 timmar per/vecka. Uppsägningstiden är 1 månad. 

Om förskolorna stänger och vårdnadshavare måste vara hemma, ska man då betala förskoleavgift?

Om det beslutas att förskolan ska stängas så ska kommunen betala tillbaka förskoleavgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om förskoleplatsen, som avtalet avser, inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift. Hur återbetalningen görs utgår ifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Vem kan erbjudas omsorg för barn om skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger?

Vid en eventuell stängning av förskola, skola och fritidshem har regeringen beslutat att barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken och barn i behov av särskilt stöd ska erbjudas omsorg. Omsorg erbjuds genom förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd om vilka vårdnadshavare och därmed barn det gäller.

Vem har rätt till omsorg?

Du har bara rätt till omsorg om du inte själv kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Du bör se över möjligheten att hålla barnen hemma, eftersom syftet med en eventuell skolstängning är att minska risken för smittspridning. Däremot bör äldre släktingar eller personer i andra riskgrupper inte vara barnvakt i dessa tider.
Om det finns två vårdnadshavare men bara en som har ett samhällsviktigt yrke är utgångspunkten att den andra vårdnadshavaren tar hand om barnet.

De vårdnadshavare vars barn inte har plats på fritidshem eller förskola kan ändå ansöka om plats i omsorg. Detta gäller endast om verksamheterna stänger och vårdnadshavaren har ett samhällsviktigt yrke.

Får barn med behov av särskilt stöd omsorg?

Vid en eventuell stängning av förskola, skola och fritidshem kommer Skövde kommun även att erbjuda omsorg för barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Detta gäller om stödet endast kan erbjudas i förskola och i fritidshem.

Hur vet jag om jag har ett samhällsviktigt yrke?

Som vårdnadshavare ska du prata med din arbetsgivare eller uppdragsgivare om du har ett samhällsviktigt yrke och därmed behöver omsorg.

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare ska, utifrån MSB:s föreskrift och allmänna råd göra en bedömning om den verksamhet som bedrivs är samhällsviktig. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare ska också bedöma vilken personal som behövs för att kunna upprätthålla verksamheten på en tillräcklig nivå.

Detta gäller alltså om stängning av förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet blir aktuellt.

Hur anmäler jag mitt behov av omsorg till kommunen?

Om din arbetsgivare eller uppdragsgivare bedömer att du har ett samhällsviktigt yrke eller om du har barn i behov av särskilt stöd, ska du anmäla ditt behov av omsorg till din hemkommun eller huvudmannen för skolan, förskolan, fritidshemmet eller den pedagogiska verksamhet det gäller. (Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal förskola eller skola och till exempel skolans styrelse om det är en fristående förskola eller skola).

Om hemkommunen eller huvudmannen efterfrågar det, ska du som vårdnadshavare kunna styrka ditt behov av omsorg. Detta görs med ett intyg från din arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Information om hur du ska gå tillväga för att anmäla behov av omsorg kommer först om ett beslut om stängning fattas. Informationen kommer då att finnas på Skövde kommuns hemsida www.skovde.se och i lärplattformen Vklass. Du som vårdnadshavare kan alltså inte anmäla behov av omsorg eller lämna intyg i förväg.

Vad är samhällsviktig verksamhet?

Samhällsviktiga verksamheter är verksamheter som kan orsaka samhällsstörningar vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Eller sådana som behövs för att hantera en pågående samhällsstörning. De bedrivs av ett stort antal privata och offentliga aktörer.
Regeringen har pekat ut 12 samhällssektorer där samhällsviktig verksamhet finns:

• Energiförsörjning
• Finansiella tjänster
• Handel och industri
• Hälso-och sjukvård samt omsorg
• Information och kommunikation
• Kommunalteknisk försörjning
• Livsmedel
• Militärt försvar
• Offentlig förvaltning
• Skydd och säkerhet
• Socialförsäkringar
• Transport 

Här hittar du beskrivningar och exempel på vilka verksamheter som är samhällsviktiga inom dessa sektorer: www.msb.se/foreskriftomsorg

Kan jag få ersättning om förskola och skola stängs ner och jag måste vara hemma med mitt barn?

Från och med den 25 april kan du få ersättning från Försäkringskassan om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19 fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Ersättningen blir cirka 90 procent av den ersättning du brukar få om du vabbar när ditt barn är sjukt. Regeringen har beslutat om en tillfällig regeländring som ska gälla som längst till sista september 2020.

Du får ersättning för vab om huvudmannen beslutar om att ditt barns förskola och/eller skola ska stängas. Det gäller
• på smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation eller
• när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller
• när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuk.

Mer information hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Vart vänder jag mig vid frågor?

Frågor om vad som gäller vid skolstängning:
Skövde kommuns Kontaktcenter 0500-49 80 00.

Frågor om vad samhällsviktig verksamhet är och ”Föreskrift och allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet”:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.msb.se/foreskriftomsorg
E-post: samhallsviktigverksamhet@msb

Frågor om vad som gäller vid ersättning:
Försäkringskassans webbplats.

Mitt barn har nedsatt immunförsvar eller annan sjukdom, vem kontaktar jag?

Du som vårdnadshavare bör kontakta barnets läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Kan barn och elever själva förse sig med mat, trots att skolrestauranger omfattas av Folkhälsomyndighetens restriktioner?

Ja, barn och elever kan även fortsättningsvis ta både kall och varm mat själva i bufféservering på förskolan eller skolan.

För att hålla en bufféservering öppen måste verksamheten uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner vilket vi i Skövde kommun gör. 

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar samt att besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

 

Kan barn och ungdomar vaccineras som vanligt enligt vaccinationsprogrammet under pågående utbrott av covid-19?

Ja, barn och ungdomar kan vaccineras enligt det allmänna vaccinationsprogrammet, även under pågående utbrott av covid-19.

Vid akut infektionssjukdom (covid-19 eller annan infektionssjukdom) med feber och/eller allmänpåverkan bör vaccination som alltid skjutas upp till ett senare tillfälle.

Hur pratar man med barn och elever som känner oro kring coronaviruset?

I tider av oro och osäkerhet påverkas vi på olika sätt. Barn och elever kan vara oroliga för olika saker som att de själva eller familjemedlemmar ska bli sjuka eller dö, att föräldrar ska bli av med sina jobb, att familjen ska påverkas ekonomiskt eller att de inte ska få gå till skolan. Det är därför viktigt att vi vuxna ger barn och elever trygghet, är uppmärksamma och lyssnar om de vill prata om det som händer i vårt samhälle.

Här har vi samlat information, filmer och länkar som kan hjälpa dig när du pratar med barn och elever om oro kring corona och covid-19. Du kan också prata med kuratorn på skolan där ditt barn eller ungdom går.

Information 

Så pratar du med barn om coronaviruset (Krisinformation.se) 

Att prata med barn om coronaviruset (BRIS) 

Om du som barn känner dig orolig för coronaviruset (Rädda barnen) 

Information på andra språk (Rädda barnen) 

Tips till dig som är hemma med barn på grund av covid-19 (Rädda barnen) 

Till barn och ungdomar som har det jobbigt hemma just nu (Rädda barnen)

Stödtelefoner

BRIS stödtelefon för barn, telefonnummer 116 111.

BRIS vuxentelefon om barn, telefonnummer 0771-50 50 50.

Film att visa på skolan eller hemma från Rädda barnen

Svenska:
https://www.youtube.com/watch?v=C98qKK6UqVA

Engelska:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=_1r5FbIRM8g&feature=emb_title

Arabiska:
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/arabiska-sa-pratar-du-med-barn/

Somaliska:
https://www.youtube.com/watch?v=dgSuFPJ9NOk&feature=emb_title

Spanska:
https://www.youtube.com/watch?v=Pgeu_Kwh7fQ&feature=emb_title

Film till vuxna om hur man pratar med barn om covid-19 från Rädda barnen

Svenska:
https://www.youtube.com/watch?v=sub3ZuJwL5E

Engelska: 
https://www.youtube.com/watch?v=_1r5FbIRM8g

Arabiska:
https://www.youtube.com/watch?v=fPOmeAgIQpM

Spanska:
https://www.youtube.com/watch?v=Pgeu_Kwh7fQ