Sammanfattning från kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 september

Nedan följer en sammanfattning från kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 30 september.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) bereder ärenden och lägger fram förslag till beslut som ska behandlas av kommunstyrelsen. Arbetsutskottet kan självt fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar i sådana ärenden som delegerats till utskottet.

Observera att detta inte är ett justerat protokoll från mötet.

Årets folkhälsokommun 2015

KSAU beslutar att Skövde kommun ska ansöka om att bli årets folkhälskommun 2015.

Bakgrunden till att man väjer att ansöka nu är Skövde kommuns folkhälsoarbete de senaste åren präglats av en tydlig ledning/styrning och viljeriktning. Bland annat tog Skövde kommun fram ett strategiunderlag som grund för vilka folkhälsopolitiska prioriteringar som behövs för att nå Vision Skövde 2025. Det i sin tur blev grund för det folkhälsopolitiska programmet som antogs före sommaren.

Detaljplan för Norra Ryds verksamhetsområde, Granskningsbeslut

Förslag till beslut från KSAU:
Kommunstyrelsen beslutar att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra granskning gällande förslag till detaljplan för Norra Ryds verksamhetsområde, etapp 1.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att utöka Norra Ryds industriområde söderut. En utökning av Norra Ryds industriområde ger möjlighet för nya verksamheter att etablera sig på ett attraktivt läge, i anslutning till riksväg 26. Granskningen är en del i den process som kommunen alltid följer vid framtagandet av en detaljplan.

Detaljplan för Ställverket, beslut om uppdrag

Förslag till beslut från KSAU:
Kommunstyrelsen beslutar att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta detaljplan för Ställverket på del av fastigheten Skövde 4:53.

Det pågår en förstudie för flytt av Vattenfalls fördelningsstation. Beslut om att flytta ställverket har ännu inte tagits. Men genom att ha planuppdrag kan planenhetens arbete med detaljplanen påbörjas och ske parallellt med övriga frågor kring en eventuell flytt.

Inkomna skrivelser från Sture Grönblad gällande brandsäkerhet respektive dricksvatten

Förslag till beslut från KSAU:
Kommunstyrelsen noterar de inkomna skrivelserna och ger kommundirektören i uppdrag att överlämna skrivelserna till berörda enheter inom Skövde kommun.

Greby Götlunda fiberförening ekonomisk förenings ansökan om borgen under byggtiden av fibernät

Förslag till beslut från KSAU:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Greby Götlunda fiberförening ekonomisk förening kommunal borgen för bredbandsutbyggnad. Borgen omfattar 3,3 miljoner kronor och ges från 2015-10-01. Det gäller under byggtiden, dock längst 24 månader från beviljad borgen.

Skövde kommun kan, om kommunstyrelsen så beslutar, ingå borgensförbindelser som en säkerhet för lån för finansiering av bredbandsutbyggnad som ett sätt för kommunen att stötta landsbygdsutvecklingen.  I området Greby Götlunda (sydost om Tidan) ingår närmare 200 hushåll i fiberföreningen.

Billingskolan utbyggnad

Förslag till beslut från KSAU:
Kommunfullmäktige beslutar om utbyggnad av Billingsskolan för att möjliggöra tillskapandet av ytterligare en parallell. Utbyggnaden ska ske så snart som möjligt och för området på ett så optimerat sätt. Finansiering sker genom att investeringsmedel avsatt i investeringsbudgeten för tillkommande skolytor tidigareläggs.

Beslutet innebär att Billingskolan kommer att kunna byggas ut med ytterligare en parallell för att möta behovet av skolplatser i området.

Motion om förslag till beslut, motivering av yttrande av kommunfullmäktige gällande Cementas ansökan om fortsatt och utökad brytning av kalksten till Mark- och Miljödomstolen

Förslag till beslut från KSAU:
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Ulla-Britt Hagström (FP) reserverar sig mot beslutet.

Utredningsuppdrag gällande framtida gymnasiesamarbete mellan Skövde och Tibro kommuner

Förslag till beslut från KSAU:
Barn och utbildningschefen i Skövde kommun ges i uppdrag att utreda formerna för ett framtida gymnasiesamarbete tillsammans med utbildningschefen i Tibro. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen.

Ett generellt minskat elevunderlag inom Skaraborgs upptagningsområde innebär ansträngningar för att anpassa de olika gymnasiernas organisation och programutbud. De särskilda förutsättningarna för den mindre gymnasieskolan att även i fortsättningen kunna erbjuda elever utbildning med kvalité är en utmaning vilket därför kommer att kräva ett utökat samarbete med närliggande gymnasieskola.  Skövde kommun och Tibro kommun har en vilja att samarbeta i gymnasiefrågan, för att säkerställa rätten till bra och kvalitativ utbildning för eleverna.

Tillämpningsföreskrifter (taxa) och riktlinjer vid handläggning av avgifter för sektor vård- och omsorg

Förslag till beslut från KSAU:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att

1. Tillämpningsföreskrifter och riktlinjer vid handläggning av avgifter för sektor vård- och omsorg fastställs, att gälla från och med 2016-01-01.

2. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att årligen räkna om avgifter enligt föreslagna tillämpningsprinciper (taxa). 

3. Tillämpningsföreskriften (taxa) tas upp för nytt beslut i kommunfullmäktige vid behov eller minst vart 5:e år.

Vid en översyn framkom ett behov av att göra vissa förändringar i kommunens tillämpningsföreskrifter för avgifter för vård och omsorg. Därefter har ett förslag till nya tillämpningsföreskrifter tagits fram som ska beslutas av fullmäktige. De nya tillämpningsföreskrifterna ska säkerställa likabehandlingsprincipen och rättssäkerheten för den enskilde samt följsamheten gentemot och praxis och lagstiftning inom tillämpningsområdet. Förslaget innebär vissa förändringar i hur kommunen beräknar avgifterna, men inte några förändringar av avgifterna i sig.

Uppsägning av arrendeavtal för Modegrillen på fastighet SKÖVDE 4:310

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att säga upp arrendeavtalet med Modegrillen på fastigheten Skövde 4:310.

Modegrillen har ett arrendeavtal med kommunen där de arrenderar en del av Modeparkeringen för sin verksamhet. Avtalet förlängs med ett år i taget och kan sägas upp av kommunen senast den sista november varje år. Våren 2015 beslutades att Regionens hus ska byggas på området, vilket innebär att platsen behövs och kommunen nu säger upp arrendeavtalet med Modegrillen.