Bild på människor i centrala Skövde.

Sammanfattning från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september

Det ska vara lätt för dig att få information om de beslut som fattas i Skövde kommun. Ett led i det är att vi från och med nu gör en sammanfattning av de beslut som kommunstyrelsens arbetsutskott fattar på sina möten.

Nedan följer en sammanfattning från kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 23 september.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) bereder ärenden och lägger fram förslag till beslut som ska behandlas av kommunstyrelsen. Arbetsutskottet kan självt fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar i sådana ärenden som delegerats till utskottet. 

Observera att detta inte är ett justerat protokoll från mötet.

Motion om högsta tillåtna hastighet på Högskolevägen

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att ändra högsta tillåtna hastighet från 50 km i timmen till 30 km i timmen på Högskolevägen.

Förslag till beslut från KSAU: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beslut om kommunikationspolicy för Skövde kommunkoncern

En kommunikationspolicy ska tydliggöra vad som gäller för arbetet med information och kommunikation i en organisation eller ett företag.

Skövde kommun har tidigare inte haft någon kommunikationspolicy och gemensamma principer har efterfrågats. Policyn ska vara koncernövergripande.

Förslag till beslut från KSAU: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommunikationspolicyn för Skövde kommunkoncern.

Kommuninvests medlemsinsats

Hårdare lagkrav från EU innebär att Kommuninvest liksom övriga banker och finansinstitutet inom unionen måste stärka sitt kapital. Kommuninvest har beslutat att stärka det egna kapitalet genom att medlemmarna betalar en extra medlemsinsats.

Förslag till beslut från KSAU: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att som insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening betala in miniminivån, det vill säga cirka 6,5 miljoner kronor under 2015.

Medlemskap i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS), Mariestad och Gullspångs kommuner

Mariestad och Gullspångs kommuner har ansökt om medlemskap i AÖS. Fullmäktige i nuvarande medlemskommuner ska godkänna de nya medlemmarna och samtliga medlemskommuner ska anta den nya förbundsordningen. KSAU är positiva till att Mariestad och Gullspång blir medlemmar i AÖS.       

Förslag till beslut från KSAU: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Mariestad och Gullspångs kommuner, med avfallshantering enligt bifogad skrivelse, inträder i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg från 2016-01-01.

2. Ny förbundsordning antas.

3. Mariestad och Gullspångs kommuner erlägger kapitaltillskott i enlighet med kommunalförbundets egna kapital, med egen folkmängd samt övriga medlemskommuners folkmängd per 2015-12-31 som grund.

Förbundsordning Skaraborgs Kommunalförbund, reviderad

Den nuvarande förbundsordningen upprättades och antogs i samband med bildandet av det ”nya förbundet” Skaraborgs Kommunalförbund 2007. Vid en översyn uppkom behov av att revidera förbundsordningen. En revidering av förbundsordningen måste godkännas av fullmäktige i respektive medlemskommun.

Förslag till beslut från KSAU: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderad förbundsordning.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer

Bakgrunden är densamma för samtliga tre ärenden; Miljönämnden östra Skaraborg (MÖS) har föreslagit medlemskommunerna att anta ny taxa för de respektive områdena samt ta beslut om beslutanderätt till MÖS om att höja taxans avgifter enligt taxans paragraf 4. Det innebär att MÖS själva kan besluta om en årlig höjning motsvarande index utan att höjningen måste godkännas av kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner.  

Förslag till beslut från KSAU: Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Ny taxa antas för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande taxebilagor 1-4/ för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen/ för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer för Miljösamverkan östra Skaraborg, att gälla från den 1 januari 2016.

2. Beslutanderätten att höja taxans avgifter enligt taxans paragraf 4 delegeras till Miljönämnden östra Skaraborg.

VA-taxa, revidering

Med anledning av en omorganisation i kommunen har det uppstått ett behov av redaktionella ändringar i VA-taxan.

Förslag till beslut från KSAU:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ändringar i VA-taxan enligt nedan. Ändringarna ska träda i kraft 1 januari 2016.

Idrottsgala 2016, anslag till kultur- och fritidsnämnden

KSAU beslutar att tilldela kultur- och fritidsnämnden 300 000 för att arrangera Idrottsgala 2016. Johan Ask (S) och Marie Ekman (S) deltar inte i beslutet. Pengarna tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Beslutet kan fattas direkt av KSAU enligt delegationsordningen.