Kris

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Grill- och eldningsförbud i Skövde kommun

Det är fortfarande eldningsförbud i Skövde och hela Västra Götaland med undantag för grillning på egen tomt. Trots att det kommit lite regn är det fortfarande extremt torrt i skog och mark. En liten gnista eller glöd räcker för att starta en brand.

Förbudet gäller alla typer av grillar med öppen låga samt bränslen på alla platser förutom grillning på egen tomt. Elgrillar omfattas inte, men tänk på att de avger hög värme vilket kan skapa glöd om de står nära brännbart material eller underlag. Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda eller grilla utomhus på campingplatser
  • använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus.


Använd sunt förnuft och tänk att vara försiktig med övriga värmekällor som kan ge upphov till brand, exempelvis större maskiner, verktyg som kan ge upphov till gnistbildning och cigarettfimpar.

Läs mer på eldningsförbudet på Länsstyrelsens webbsida.

Burning and grilling ban in Skövde municipality

A fire prohibition is still applied in the municipality of Skövde due to the extreme drought in forests and fields. The ban also applies throughout the county of Västra Götaland.

The overall fire ban remains in place. This includes all type of open flame grills and fuels in all places. The ban does not include grilling in private gardens and back yards. Electric grilles are not included, but consider that they emit high heat, which can create glow if they are placed near flamable material or a flamable surface. Breach of the ban is punishable and may lead to fines or imprisonment if the crime is severe.

This means that it is NOT allowed to:

  •     use disposable grills
  •     use camping stoves
  •     make a fire or grill directly on the ground (even in stone rings and at fixed barbecue areas)
  •     cook or grill outdoors at campsites
  •     Use pyrotechnic equipment such as fireworks outdoors.


Use common sense and be careful with other sources of heat that may give rise to fire, such as larger machines, spark-ignition tools and cigarette ashes.

Even though it´s been raining the ban is still in place.

Read more about it.

Other languages