Särskilt bidrag för kulturaktivitet

Särskilt stöd för kulturaktivitet kan betalas ut med max 3 000 kr/aktivitet och max 5 000 kr/förening och år. Aktiviteten ska vara offentlig.

Ansökan

Senast två månader före arrangemanget ska ansökan vara kultur- och fritidsavdelningen tillhanda.

Ansökan görs via en e-tjänst.

Innan beviljat bidrag betalas ut måste föreningen redovisa sitt arrangemang i e-tjänsten.