bilder från uppbyggnaden av ny ishallbild1bilder från uppbyggnaden av ny ishallbild2bilder från uppbyggnaden av ny ishallbild3bilder från uppbyggnaden av ny ishallbild4bilder från uppbyggnaden av ny ishallbild5bilder från uppbyggnaden av ny ishallbild6bilder från uppbyggnaden av ny ishallbild7bilder från uppbyggnaden av ny ishallbild8

Projekt: Ny isyta

En ny ishall står nu klar i Skövde i anslutning till den befintliga ishallen på idrottsområdet Billingehov/Lillegården.

 

Förutom en ny isyta, har även ispisten i befintlig ishall isolerats och renoverats och en ny sarg installerats. Ett nytt kylsystem för både befintlig och ny is har också ingått i projektet.

Bakgrund

Statistik visar på att städer i Skövdes storlek har två fullstora isytor för ishockey, konståkning och för allmänhetens åkning. Antalet isytor har varit oförändrat sedan 1984 och under tiden så har befolkningen ökat i Skövde med ca 7 000 invånare.

Syfte/effekt

Genom att investera i en ny isyta medverkar Skövde kommun till att föreningslivet i kommunen kan utveckla sin verksamhet, både kvalitativt och kvantitativt. Även allmänheten får bättre åkmöjligheter.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av Fastighetschef Ingemar Linusson.

Läs om invigningen här

 

Nuläge- 18 september 2018

Arbetet med projekt Ny Isyta är nu inne i sin absoluta slutfas. Ispremiären var i söndags i den nya ishallen och invigning är nu på fredag.

Framöver så sker iordningställande av det sista både inomhus och utomhus på området. Idag så har den tillfälliga vägen från Karstorpsleden in på cykelbanan mot omklädningsrumsbyggnaden på Lillegården stängts. Fordon hänvisas som tidigare upp till den stora parkeringen på Billingehov. Kanslipersonal och materialare kan nu åka in på området via trafikljusen och förbi bussen ner mot Lillegården, som tidigare. Ingen parkering kan dock ske där än.

Avetablering av den tidigare lilla parkeringen kommer att ske inom kort och enheten återkommer om information om vem som får tillgång till att parkera på den lilla parkeringen och hur den bom som enheten informerat om tidigare kommer att fungera.
Fram till dess så hänvisas alla fordon upp till den stora parkeringen.

Nuläge – 22 augusti 2018

Arbetet med projekt Ny Isyta är nu inne i sin slutfas.

Gräset på A-planen läggs under denna vecka (v.34). A-planen kommer ej att vara spelbar denna säsongen. Under denna vecka har arbetet med att iordningställa ytor runtomkring den Ny Ishallen påbörjats. Asfaltering kommer att ske av den vägen som är från den stora parkeringen på Billingehov/Lillegården ner emot Lillegården mellan Billingehov och Lillegården. På grund av detta kan det förekomma tillfälliga avstängningar av denna väg.

Under vecka v.35 kommer Billingehov hall A att helt iordningställas och i hall B påbörjas montering av sarg. Isstart i hall B beräknas till måndag v.38.

All parkering liksom hämtning och lämning skall ske på den stora parkeringen på området.

Nuläge - 28 juni 2018

Arbetet med den nya isytan rullar på bra och enligt plan. Just nu arbetar man intensivt med att anlägga ispisterna både i hall A och i hall B.

 Fotbollsplanen på området som just nu är inhägnad, plan A kommer man fortsätta att arbeta med efter semestern och då också lägga gräset. Detta beroende på den osäkra vattentillgången pga. av den väderlek som varit den sista tiden.
A-planen kommer ej att vara spelbar denna säsongen.

Slutbesiktning av ishallar kommer att ske i slutet av augusti.

Vi uppmanar fortsatt alla att parkera sina fordon på den stora parkeringen liksom hämta och lämna sina barn på parkeringen. Vi upplever att det fortsatt är oerhört mycket bilar runt Lillegården vilket vi alla får hjälpa till att motverka.

Nuläge tillgänglighet maj-augusti

Parkering av fordon hänvisas upp till den stora parkeringen på området. Parkering är förbjuden på Lillegårdsområdet.

Måndag kväll den 14 maj kommer gångvägen enligt bild att vara tillgänglig.


Nuläge
- 21 mars 2018

Ny Isyta pågår för fullt och följer den fastställda tidsplanen. På tisdag efter Påsklovet den 3/4 påbörjas arbetet inne i nuvarande ishall. Projektet kommer då arbeta parallellt med båda ishallarna.

  • Beslut om att ändra byggordningen av ispisterna på Billingehov fattades i början av denna vecka. Detta innebär att A-pisten byggs först och B-hallen sist. Anledningen är att vi vill minimera kostnaderna för tjältining i hall B.

  • A-hallen är klar för isläggning v 31 och kan användas för läger v 32.

  • B-hallen är klar för isläggning v 33.

  • Preliminär slutbesiktning är i mitten av augusti.

 

Iordningställande av A-planen på Lillegården kommer att påbörjas så fort som vädret tillåter. Det kommer att läggas färdigt gräs på planen vid iordningställandet.

Omklädningsrum och konferenslokal inne i Billingehov kommer under byggnadstiden finnas tillgängliga som vanligt.

Som vi tidigare har meddelat gäller fortfarande att alla parkering skall ske uppe på den stora parkeringen samt att gående skall gå runt Billingehov för att komma till Lillegården. Projektet ser nu över om det finns möjlighet att skapa en gångväg på Lillegården för att undvika att gå runt Billingehov för sin verksamhet nere på Lillegården. Här finns inga beslut än så fram till dess att annat meddelas så gäller gångvägen runt Billingehov för att komma till Lillegården.

Dagtid kommer det framöver vara mycket fordon, leveranser och personal i rörelse på och omkring den stora parkeringen Billingehov samt vid arbetsområdet mot Sportfältet. Kvällstid kommer fordon och maskiner att hägnas in och transporter och leveranser undvikas. Allt för att verksamheten skall kunna verka precis som planerat. Jag ber er trotts detta ha överseende med byggnationen som pågår och vid synpunkter eller kommentarer kontakta gärna mig alt. verksamhetsledare Mattias Grimstoft.20 februari 2018

Vintern ger byggnationen av Ny Isyta stora utmaningar men tidsplanen håller i dagsläget.

Under denna vecka, v.8 kommer alla takstolarna på den Ny Isytan att resas och sättas på plats.

Vi påminner om att all parkering skall ske på den stora parkeringen Billingehov när man skall besöka eller bedriva verksamhet på området Billingehov/Lillegården.15 januari 2018

Byggnationen av Ny Isyta pågår för fullt och följer den fastställda tidsplanen. Tisdag 16 januari kommer en pressträff att hållas för att markera stomresningen av den nya isytan.

Arbetet och grävningen i och med flytt av vattenledning, som skall förläggas på del av A-planen påbörjades måndag 15 januari. Arbetet med VA-ledningen kommer att innebära en del störningar på området så följ anvisningsskyltar. Fordon kommer fortsatt att kunna ta sig ner till klubbstugorna på Lillegården men än dock med viss begränsning.

På måndag 22 januari kommer den tillfälliga vägen ner från stora parkeringen på Billingehov ner emot klubbstugorna att helt stängas av. Fordonstrafik kommer då åter kunna åka den gamla infarten strax nedanför Frostaliden på Karstorpsvägen in emot omklädningsrumsbyggnaden på Lillegården.

Vi vill påminna om att fordonstrafik ner till klubbstugorna och omklädningsbaracken endast är tillåten då på- och avlastning skall ske. All parkering hänvisas upp till stora parkeringen, Billingehov.

Från och med måndag 22 januari är gångtrafik hänvisad runt Billingehov via cykelväg enligt bifogat dokument. Denna rödmarkerade väg kommer att skottas och halkbekämpas. Denna lösning som är presenterad nedan kommer att gälla fram till och med arrangemanget klassfotbollen i slutet av maj.11 december 2017

Projekt Ny Isyta pågår enligt plan.

Från och med vecka 51 kommer en tillfällig väg till lokalerna vid Lillegården att anordnas från den stora parkeringen.

Anledningen till att vägen anordnas är att den tillfälliga södra infarten, via cykelbanan, är avgrävd fram till och med januari.

Den tillfälliga vägen från stora parkeringen är till för behöriga personbilar och gående. Den bör användas så lite som möjligt för biltrafik, dvs endast absolut nödvändig trafik så som transporter av material till och från Lillegården.

Tidvis kan även denna tillfälliga väg stängas av pga. av olika arbetsmoment på arbetsplatsen för den nya isytan men även pga. av väderlek. Passage kan vid vissa av dessa tillfällen vara möjlig med lots genom arbetsområdet.

Räddningsfordon kommer hela tiden kunna passera och då genom arbetsområdet.

 

13 november 2017

Byggnationen av Ny Isyta pågår för fullt och följer den fastställda tidplanen.

För närvarande pågår grund- och markarbeten.

Flytten av en VA-ledning, som ska förläggas till del på A-planen, inleds inom kort.

Arbetet med VA-ledningen kommer att innebära en del störningar på området så följ anvisningsskyltar för gångtrafik.