Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3

Infrastruktur

Infrastrukturen på Billingens fritidsområde kommer successivt utvecklas för att möta nya behov.

En gondollift från Dalvägen innebär att fritidsområdet får en ytterligare entré och bidrar till ökad tillgänglighet. Området runt Billingecentret knyts samman genom gångstråk, broar och en tunnel. Infrastruktur för att använda miljövänlig fjärrvärme skapas, liksom en förbättrad elanläggning för området.

Vägar, broar, tunnel och gondollift

Ett nav, och en knutpunkt för området, skapas genom att motions- och skidspår samt gångstråk anläggs mellan Billingeportalen och Billingecentret. En tunnel byggs under Åsbotorpsvägen i nära anslutning till Billingeportalen för att besökare säkert ska kunna ta sig under bilvägen och över området. Vid Billingecentret byggs två broar från andra våningen, den ena mot Arne Sandbergs väg och hotellet och den andra ut mot Åsbotorpsvägen. På så sätt kan besökarna enkelt ta sig från omklädningsrummen och uthyrningen inne i Billingecentret och ut i området. 

För att minimera biltrafiken i anslutning till Billingecentret omvandlas Arne Sandbergs väg till gåfartsgata. Parkeringen på toppen av Billingen förblir intakt och kommer inte att påverkas av någon ombyggnation. Däremot anläggs ett nytt parkeringsområde vid bandybanan och i anslutning till Billingecentret. De nya spåren, gångstråken, broarna och tunneln syftar alla till att binda samman området och göra det enkelt för besökarna att ta sig mellan olika aktiviteter och faciliteter.

Genom en dalstation skapas en ytterligare entré till Billingen. Med en gondollift tar sig skidåkare, cyklister, motionärer, barnfamiljer och rörelsehindrade enkelt och bekvämt upp på berget. Samtidigt kan biltrafiken till och på berget minskas. Gondolen körs året om vilket bidrar till att staden och berget knyts samman.

El- och värmeförsörjning

Efter fastighetsreglering kommer ny infrastruktur för el anläggas. Det syftar till att dela upp nuvarande elabonnemang som idag går via hotellet. En ny elcentral anläggs i Billingecentret. Värmeförsörjningen kommer ske via en fjärrvärmeanläggning.

Vattendom/vattenförsörjning

Hållsdammen är en anlagd damm och dämdes troligen upp i början av 1900-talet, förmodligen för driften av kalkstensbrotten längre nedströms. Dammen fyller en viktig funktion för friluftsområdet då den bidrar till områdets attraktivitet. Möjlighet finns till fiske och Hållsdammen utgör även ett rekreationsområde för avkoppling.

Befintlig vattendom för Hållsdammen ger möjlighet till vattenuttag om 30 500 kubikmeter. En ansökan för ny vattendom är inlämnad och kommer att vara anpassad  för ett ökat uttag av vatten för snöproduktion. Vattendomen kommer vara utformad för att garantera en miniminivå i dammen och ett naturligt utflöde i Hållsdammsbäcken. Detta görs för att garantera att inte påverka miljö eller faunan i området eller de nedströms viktiga naturmiljöerna.