Avdelning Vuxenutbildning och arbetsmarknad (AVA)

"Tillsammans skapar vi vägar till arbete"

Våra två arbetsmarknadsenheter

Utveckling till arbete

AVA möter människor som söker sin väg till arbete och egen försörjning. Det kan handla om en längre tids arbetslöshet eller sjukskrivning. På enheten "Utveckling till arbete" på Gesällgatan 2 sker bland annat kartläggning av deltagarens arbetsförmåga. De som kommer till oss kan också få hjälp med praktikplats och arbetsträning. Uppdraget får vi ofta från deltagaren själv som tillsammans med uppdragsgivaren valt AVA som utförare. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sektor socialtjänst och vården är våra stora uppdragsgivare. På Gesällgatan har vi också en praktisk verksamhet där vi utför legomontering åt några lokala företag samt en administrativ verksamhet där vi bland annat digitaliserar delar av kommunarkivet.

Utveckling i arbete

På enheten "Utveckling i arbete" på Badhusgatan 1 är de flesta av deltagarna anställda på ett beredskapsavtal och arbetar i någon av de praktiska verksamheterna på enheten. Bland annat "Guldkanten" som erbjuder äldre sällskap och läshjälp är några av de verksamheter som finns.

Idag är ett antal personer anställda med visstidsavtal hos AVA. De flesta av dem arbetar som serviceassistenter på någon av kommunens olika sektorer. Arbetet ger färdigheter och meriter och bidrar till att stärka den anställdes möjlighet till arbete utanför AVA. Skövde kommun har också i ett samarbete med Arbetsförmedlingen gjort det möjligt att anställa tio unga med funktionsnedsättning.

Aktuella insatser på arbetsmarknadsenheterna

Arbetspraktik

Skövde kommun ställer 200 platser till förfogande för arbetssökande. Inom kommunal verksamhet finns en stor bredd, vilket ger många möjligheter, exempelvis inom barnomsorg, bibliotek, äldreomsorg, skola med flera. Administrationen av samtliga praktikplatser inom kommunen hanteras av arbetsmarknadsenheten på Gesällgatan 2.

Arbetsträning

Om du är inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin (JOB), ungdomsgarantin (UGA) eller etableringsprogrammet (ETP) på Arbetsförmedlingen så finns det möjlighet att genomföra arbetsträning, förstärkt arbetsträning eller förstärkt arbetsträning med fördjupad bedömning hos oss på avdelning Vuxenutbildning och arbetsmarknad. Läs mer om arbetsträning via länken till höger.

Breddad kompetensförsörjning

Under 2016 startade ett arbete vars syfte var att avlasta professionerna inom bland annat förskolan, skolan och vård & omsorg. Ett annat syfte var att få ner arbetslösheten bland utsatta grupper, till exempel: unga utan kompletta gymnasiebetyg, nyanlända och funktionsnedsatta. Genom att anställa människor som serviceassistenter hoppas vi uppnå dessa två syften. Vi har under 2016–2019  anställt ca 215 serviceassistenter på kommunen. Lärare, förskollärare, sjuksköterskor och andra professioner har fått hjälp med arbetsuppgifter som stjäl tid från deras kärnuppdrag. Skövde kommun står också inför ett stort rekryteringsbehov de närmsta åren. Breddad kompetensförsörjning kan bidra till att hitta personer som är intresserade av att studera vidare till förskollärare, lärare eller till yrken inom omvårdnad.

Bygg-/industripilot

Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, bygg- och industribranscherna och Skövde kommun. Projektet syftar till att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden samt att stötta branscherna med kompetensförsörjning. Vi träffar många nyanlända som har kompetenser som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. Det här projektet ger de med kunskaper inom bygg eller industri en chans att få prova på arbete inom respektive bransch.

En Väg In

I verksamheten En Väg In tar vi emot människor från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sektor socialtjänst och vården. Syftet med verksamheten är att kartlägga arbetsförmågan hos de personer som står lite längre från arbetsmarknaden. Genom arbetsträning, arbetsförmågebedömning och andra insatser får personerna hjälp av vår arbetsterapeut och våra arbetsmarknadskonsulenter med att kunna ta steg mot egen försörjning och arbete. Teamet i En Väg In stöttas också av en arbetspsykolog som bidrar med sina kunskaper inom området.

Naturvård

AVA:s naturvårdslag hjälper till med skötsel av naturområden och gatumiljöer i Skövde kommun.

Praktiska verksamheten

Vår praktiska verksamhet på Gesällgatan erbjuder legoarbeten av olika slag. Där får deltagarna lära sig att bland annat montera, kontrollera och förpacka olika artiklar. Vi har även en administrativ verksamhet med lite enklare administrativa arbetsuppgifter.

Service till kommunens verksamheter

Förvaltningsservice hjälper andra enheter på kommunen med flyttning av verksamheter. Bilpoolen sköter om de fordon som bland andra personalen på stadshuset använder.

Service till äldre

 Guldkanten är en verksamhet som erbjuder personligt sällskap till kommunens äldre.