Skövdemodellen 2.0

Skövdemodellen 2.0 har arbetats fram av Skövde kommun och består av olika arbetsmarknadsinsatser där flera aktörer ingår. Grundidén i modellen är att hjälpa dig utifrån din bakgrund att få stöd i att hitta vägen till jobb eller studier inom rimlig tid.

Skövdemodellen 2.0 bygger på ett nära samarbete mellan Skövde kommun, Arbetsförmedlingen och arbetsliv. Delar ur modellen är anpassade till olika branscher genom olika insatser, vilka förklaras längre ner i texten.

Varför heter det Skövdemodellen 2.0?

Begreppet Skövdemodellen uppstod som ett samlingsnamn för byggpiloten och industripiloten inom breddad kompetensförsörjning. Dessa insatser var något unikt för Skövde, och därav namnet.

Inför budgetåret 2019 äskades pengar till ett antal arbetsmarknadsinsatser som innan var helt eller delvis finansierade av samordningsförbundet och Europeiska Socialfonden, ESF. I samband med detta myntades begreppet ”Skövdemodellen 2.0” som nu även innefattar Ung Arena, En Väg In, Studio Ludum och Steg. I modellen ingår nu arbetsmarknadsåtgärder som täcker en stor del av de målgrupper som står utanför arbetsmarknaden idag.

Vilka insatser ingår i Skövdemodellen 2.0?
Det ingår sex olika insatser i Skövdemodellen 2.0:

”En Väg In”

Insatsen riktar sig till dig som har varit borta från arbetsmarknaden en tid eller som av olika skäl är osäker på hur du klarar olika typer av arbete. Det är ett bra alternativ för dig som vill göra stegförflyttningar mot arbete/studier och på sikt nå egen försörjning och en bättre livskvalitet.

Läs mer om En Väg In

Ung Arena

Ung Arena finns för dig som är 16–29 år och behöver stöd till studier, praktik eller arbete. Målet med insatsen är att alla som deltar ska närma sig arbete eller studier.

Läs mer om Ung Arena 

Studio Ludum Skövde

Vi använder spel som motivationskraft för att hjälpa spelintresserade unga (16-24 år) som varken arbetar eller studerar, eller som är i en gråzon mellan studier och arbete. Vi tar till vara på och bekräftar deras passion för spel och spelkultur för stärka deras självförtroende och självkänsla, för att i sin tur hjälpa dem att nå sina individuella mål och att komma in i samhället. Vi jobbar för en positiv utveckling hos deltagarna för att de ska komma närmare sina individuella mål och drömmar.

Läs mer om Studio Ludum på högskolans hemsida 

Breddad kompetensförsörjning

Insatsen riktar sig till dig som är ung och inte har kompletta gymnasiebetyg, har en funktionsnedsättning, utomeuropeiskt född eller är arbetssökande i åldern 55–65 år. Genom insatsen får du utföra enklare arbetsuppgifter inom Skövde kommun, exempelvis inom skola eller omsorg. Du bli en så kallad serviceassistent och får lön för ditt arbete.

Läs mer om breddad kompetensförsörjning

Steg

Steg är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet är till för att skapa en metod för att kompetensförsörja sektor barn och utbildning och sektor vård och omsorg samtidigt som det kan erbjuda dig som arbetssökande praktik och utbildning.

Läs mer om Steg

Bygg-/industri-/fastighetspiloten

I en tid där det blivit svårare och svårare att hitta kompetens och personal har bygg-, industri- och fastighetspiloten kommit att bli ett av flera verktyg för lokala företag att hitta arbetskraft. I samverkan med Arbetsförmedlingen och regionala branschråd har en metod tagits fram för att kompetensförsörja företag samt få människor i arbete inom branscherna. Insatsen vänder sig till dig som är nyanländ och har avslutat dina SFI-studier.

Läs mer om piloterna

Vad har Skövdemodellen lett till?

Breddad kompetensförsörjning har på egen hand lett till att runt 60 personer av våra målgrupper fått ett arbete eller börjat studera. Piloterna har öppnat nya vägar för företag att rekrytera. Ung Arena har bidragit till att runt 80 ungdomar fått arbete eller kunnat börja studera.

Inom En Väg In, som arbetar med den målgrupp som står allra längst från arbetsmarknaden, har insatsen breddad väg för de rehabiliteringsinsatser som krävs för att personerna på sikt ska kunna nå arbete eller studier.

Steg och Studio Ludum är nya insatser varför det är för tidigt att se något utfall.