Så avvecklas ett företag

Här får du råd om du funderar över att avveckla ditt företag.

Ta tag i frågan i ett tidigt skede

Ett företag kan gå dåligt och få ekonomiska problem av flera olika orsaker, ett gott råd är att tidigt ta tag i problemen för att försöka undvika en krissituation. Det första du måste göra är ta reda på orsaken till problemen, det kan visa sig att du kan stoppa krisen genom en handlingsplan. Det kanske räcker med att avveckla en del av företaget eller att mer kapital tillförs. 

Om det är så illa att skulderna inte kan betalas hamnar företaget på obestånd. Om företaget hamnar på obestånd är experternas råd att genast kontakta alla fordringsägare, förklara situationen och presentera den ekonomiska situationen. Då är chansen till dialog och förståelse större, du kan nu komma överens om en ackorduppgörelse med dina fordringsägare. 

Aktiebolag

Har du ett aktiebolag gäller speciella regler, tror man att mer än hälften av aktiekapitalet förbrukast måste styrelsen göra en kontrollbalansräkning som granskas av revisor. Visar den att misstankarna var berättigade måste styrelsen låta bolagsstämman avgöra frågan om likvidation eller avveckling av företaget. 

Ackord

Ackord betyder att företagets skulder skrivs ned för att företaget ska kunna leva vidare. Det finns två olika varianter, underhandsackord och offentligt ackord. Den första varianten är en frivillig uppgörelse utan formella regler, offentligt ackord är reglerat i lag och kan bara användas då en företagsrekonstruktion pågår. Syftet med en företagsrekonstruktion, själva ansökan lämnas in till tingsrätten, är att ge företag i kris möjlighet att leva vidare. Ibland leder en rekonstruktion till personal- och ägarförändringar. Så länge en företagsrekonstruktion pågår kan företaget i princip inte försättas i konkurs.

Konkurs

Om läget är riktigt allvarligt återstår konkurs som alternativ. Det är ett beslut som fattas av tingsrätten, företaget självt eller någon av fordringsägarna kan göra själva ansökan. Konkurs innebär att i princip alla tillgångar som ett företag har tas om hand och används för att betala av alla skulder. Ansvarig är en konkursförvaltare, oftast en advokat, och Kronofogdemyndigheten är tillsynsmyndighet och har till uppgift att övervaka konkursförfarandet.

Källor: Bolagsverket, Tillväxtverket, ITPS, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Nordea