Serviceassistenter – kompetensförsörjning i Skövde kommun

Så började det

Start 2016 - Breddad kompetensförsörjning

Målgrupp: Långtidsarbetslösa

Arbetsgrupp: Avdelningschef AME, Arbetsmarknadskonsulenter AME, administratör AME, Enhetschefer/Rektorer, Arbetsförmedlingen, HR och fackliga representanter.

Arbetsgruppen jobbade med planering och utformningen i 6 månader samtidigt som 25 serviceassistenter började arbeta inom förskola/skola som en pilot/test.

Ny tjänst/titel: Serviceassistent. Arbetsbeskrivningar togs fram och godkändes.

Period 12–24 månader. Arbetsmarknadsenheten betalar lönen när serviceassistenter jobbar ute i kommunens verksamheter.

STEG ett kompetensförsörjningsprojekt (Projekttid 20190401 – 20220331)

I ESF-projektet STEG har två parters behov möts i unik modell för kompetensförsörjning. Projektet, som till hälften finansierats via Europeiska Socialfonden, har genomförts i samverkan mellan fyra kommuner: Mariestad (projektägare) Töreboda, Gullspång, Skövde och Arbetsförmedlingen.

Med projektet har första stegen tagits i arbetet med att ta fram en ny modell för kompetensförsörjning. Projektet STEG har under tre år arbetat med att utveckla en ny modell för att stärka kompetensförsörjningen inom välfärdssektorn.

Målet har varit att bygga en långsiktig samordnad insats - en karriärtrappa - som ger deltagarna möjlighet att successivt genomföra stegförflyttningar mot ökad kompetens utifrån sina förutsättningar och ambitioner.  Samtidigt skapas en ny möjlighet för kommunerna att förebygga den hotande bristen på personal.

2022 tog Sektor Vård och Omsorg beslut om att själva anställa sina serviceassistenter

Många av serviceassistenternas tjänst omvandlades från 1 januari 2023 till Enhetsassistenter med en AB-anställning på sektor vård och omsorgs enheter. En ny tjänst innehållande fler arbetsuppgifter och helgarbete på dagtid (schemalagd).

Målet har varit att ta vara på kompetensen hos serviceassistenterna och utveckla dem ytterligare, så att många av dem kan ta ytterligare kliv och utbilda sig till undersköterskor/sjuksköterskor.