Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Arbetsträning

Arbetsträning är en insats för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgaranti för ungdomar och etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen

Arbetsträning innebär att deltagaren under en tid får vara på en arbetsplats och delta i verksamheten. Deltagaren ska få möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet.

Arbetsträningen behöver inte enbart inriktas på träning av specifika arbetsuppgifter utan kan även handla om arbetssituationen som sådan. Såsom att förhålla sig till arbetskamrater och arbetsledning, samt att hantera olika krav och förväntningar som normalt finns på en arbetsplats. Arbetsträning ska utformas utifrån deltagarens förutsättningar och tillgodose behovet av träning och orientering i arbetslivets villkor. Genom att arbetsträna på en arbetsplats kan deltagaren få erfarenhet och referenser och komma närmare arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifterna ska underlätta för deltagaren att komma närmare arbetsmarknaden, men får inte vara av en sådan betydelse för verksamheten att det undantränger rekryteringsbehov hos anordnaren. Arbetsträningen får inte leda till att konkurrensförutsättningarna på arbetsmarknaden snedvrids.