Sjuksköterska i kombinationstjänst

Kombinationstjänster mellan Skaraborgs Sjukhus och Skövde kommun startas nu upp som ett pilotprojekt för att säkra verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning för framtiden.

Både Skaraborgs Sjukhus och Skövde kommun har ett stort behov av legitimerade sjuksköterskor. Kombinationstjänsternas syfte är att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare hos båda arbetsgivarna. Detta sätt att arbeta ser vi som en av flera möjligheter att skapa ett attraktivt medarbetarskap.

De nya kombinationstjänsterna – två-fyra stycken - innebär en delad tjänstgöring mellan Skaraborgs Sjukhus och Skövde kommun med två rotationsperioder, där ”kombinationsparen” byter arbetsplats en gång varje halvår.

Möjligheterna till kombinationstjänster kan vara ett led i din karriärutveckling. Här får du möjlighet att jobba med det bästa från två världar!

Fördelar med kombinationstjänsterna
• Bidrar till att säkerställa och höja kompetens/kunskap hos respektive vårdgivare.
• Kompetens överförs mellan vårdgivarna.
• Ökad transparens och förståelse mellan vårdgivarna.
• Utveckling och förbättring av processer vilket påverkar patient-säkerheten positivt.

Vi hoppas nu att du tillsammans med oss vill vara med och utveckla detta sätt att arbeta.

Sektor vård och omsorg

Sektor vård och omsorg har cirka 1 500 medarbetare och ansvarar för insatser till äldre och funktionshindrade. Verksamheten styrs i huvudsak utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Insatserna ska präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. Den som är i behov av vård och omsorg, ska kunna känna trygghet genom att bli bemött med respekt av engagerad personal med ansvarskänsla.

Inom sjuksköterskeorganisationen Skövde kommun är vi cirka 90 sjuksköterskor uppdelade i fem team. De olika teamen är inriktade mot korttidsboende, hemsjukvård, äldreboenden samt ett kvälls- och natteam. Som sjuksköterska på vår korttidsavdelning är din arbetsplats Äldreboendet Ekedal. Korttidsavdelningens verksamhet riktar sig till personer vars omvårdnadsbehov för tillfället inte kan tillgodoses i det egna hemmet.

Inom korttidsverksamheten bedrivs ofta avancerad sjukvård. Som sjuksköterska arbetar du i en ledande roll för patientens vårdprocess tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och undersköterska.

Område Medicin Skaraborgs Sjukhus

På Skaraborgs Sjukhus område Medicin finns det cirka 110 sjuksköterskor anställda. Verksamheten är uppdelad i sex olika områden, med inriktning internmedicin, lungmedicin, hematologi, stroke, neurologi samt medicinsk rehabilitering. Vi bedriver avancerad akutsjukvård under dygnets alla timmar. Till samtliga vårdavdelningar finns det knutet öppenvårdsmottagningar.

Skaraborgs Sjukhus, område Medicin har arbetstid dygnets alla timmar inklusive helg. Vi tillämpar individuell schemaplanering. Veckoarbetstid 38,25 timmar. Veckorarbetstiden kan variera beroende på natt-tjänstgöringstid.

Som kombinationssjuksköterska kommer du att kunna välja vid vilken specialitet du vill ha din anställning.

Om Skövde

Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet.

Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid.

Kontakta oss gärna för mer information: