Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Försvarsmaktsråd Skaraborg

- samverkan mellan samhälle och försvar i Skaraborg

Totalförsvar i fokus för Försvarskonferensens sjunde upplaga

300 deltagare, 130 fler än förra året, samlades i Arena Skövde under måndagen och tisdagen för att fokusera på totalförsvaret när Försvarsmaktsråd Skaraborgs årliga Försvarskonferens gick av stapeln.

Det var en bred uppslutning av representanter från totalförsvarets intressenter som checkade in i Arena Skövde för två mycket intensiva, debattglada och faktaspäckade dagar.

Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), landsting/regioner och kommuner, länsstyrelser, räddningstjänster, frivilligorganisationer, näringsliv och politiker på alla nivåer – inte minst från försvarsutskottet – fanns där för att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter. Alla guidades med säker hand genom de många programpunkterna av moderatorn Annika Nordgren Christensen.

Här kan du se 2019 års Fösvarskonferens i efterhand!

Bakgrund

Den 1 juli 2010 verkställdes riksdagens beslut om att göra värnplikten i Sverige vilande. En stor reform som påverkar hela samhället och som tar tid att genomföra. Försvarsmakten och kommunerna i Skaraborg har ett gemensamt intresse av att förutsättningarna för Försvarsmaktens utveckling i regionen är fortsatt goda. Därför utarbetades en avsiktsförklaring gällande samverkan för Försvarsmaktens fortsatta utveckling. För att hitta tydliga former för hur detta samarbete skulle utvecklas initierade Skövde kommun och Försvarsmakten i Skövde arbetet med en gemensam mötes- och samverkansform under namnet Försvarsmaktsråd Skaraborg. Försvarsmaktsråd Skaraborg upprättades vid ett konstituerande möte med rådets deltagare den 4 mars 2011.

Ett år senare under våren 2012, uppmanar Riksdagen Försvarsmakten att inrätta samverkansorgan - s.k. Försvarsmaktsråd över helan landet.

Försvarsmaktrådet fungerar som en tydlig plattform för dialog och samverkan mellan regementena och kommunerna i Skaraborg. Syftet är att stärka Försvarsmaktens fortsatta tillväxt i Skaraborg samt att bidra till den allmänna näringslivsutvecklingen inom regionen.

Ingående parter

Följande parter har undertecknat avsiktsförklaringen och sitter representerade i rådet:
Försvarsmakten: Livregementets husarer K 3, Skaraborgs regemente P 4, Trängregementet Träng R, Skaraborgs flygflottilj F 7 och Markstridsskolan MSS.
Kommunerna: Skövde, Lidköping och Karlsborg.
För mer information om parterna, se länkar under rubriken länkar.