Uteserveringar

Snabblänkar: Regler för uteserveringar / Avgifter o tider / Söka tillstånd

Här finns riktlinjer för hur du ska gå till väga om du vill bygga uteservering i Skövde stadskärna. Dessa riktlinjer gäller för uteserveringar som inte kräver bygglov.

SKÖVDE STADSKÄRNA

Skövde stadskärna är relativt liten och koncentrerad. Skövde har under senare år utvecklats till att bli en handelsstad. Handel i kombination med Skövde Högskola och centralt belägna studentbostäder har skapat ett ökat underlag för caféer och restauranger. Bredare gångbanor och omvandling av gator till gårdsgator har också skapat bättre förutsättningar för uteserveringar. Uteserveringarna bidrag till ett mer levande och händelserikt centrum.

När antalet uteserveringar ökar blir det ännu viktigare att de passar in i stadsmiljön. Allt för dominerande, olikformade uteserveringar i starka färger, varierande materialval och med stora reklambudskap gör stadens utemiljö på gator och torg brokig och orolig. Genom råd och riktlinjer skapas möjligheter för en samstämd och behaglig stadsmiljö, där uteserveringarna kan bidra till att försköna och levandegöra stadskärnan.

SÖKA TILLSTÅND

Polisen ger tillstånd...

Det är polismyndigheten som ger dig tillstånd att öppna uteservering. Polisen tittar på om ordningen och säkerheten omkring uteserveringen kan fungera. Polisen skickar sedan vidare ansökan till olika förvaltningar på Skövde kommun för att få en bättre helhetsbild.

När du får tillstånd får du därför regler och villkor från både polismyndigheten och Skövde kommun som du måste följa för att få behålla tillståndet.

Blanketten från polisen heter "Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter" och kan hämtas på: http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Tillstand/Vanliga-blanketter/Ansokan-tillstand-ordningslagen eller i polishuset på Prinsgatan 7 i Skövde.

Ska finnas med i ansökan:
- Ifylld ansökningsblankett från Polisen
- Ritning i skala 1:100 - som visar var du vill placera din uteservering. 
Ritningen ska visa var gångbanan och/eller gatan går och var närmaste byggnad finns. Den ska visa hur serveringen är utformad. Fasta föremål så som träd, lyktstolpar mm. ska synas på ritningen. Glöm inte att ange mått! Underlag för ritningar fås på Samhällsbyggnadsförvaltningen. (se ritningsexempel)
- Foto och övrigt material - 
Bifoga foton eller ritningar på staket, möbler, parasoll, blomsterlådor och liknande.

Hör med kommunen först...

Innan du skriver din ansökan är det bra att du kontaktar Skövde kommun. Du behöver bland annat kontrollera med sektor Samhällsbyggnad om platsen är lämplig samt om utformningen av din uteservering fungerar.

Du behöver anmäla till Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) att du planerar att utöka/förändra din livsmedelsverksamhet och om du ska servera alkohol behöver du även söka serveringstillstånd hos Socialförvaltningen.

Ska du dessutom ha gasolvärmare eller liknande anordningar ska du kontakta och anmäla detta hos Räddningstjänsten östra Skaraborg. (RÖS)

När ska du söka?

Var ute i god tid! Du bör söka tillstånd minst två månader innan du vill öppna din uteservering. Ibland måste du göra ändringar och söka andra tillstånd innan du får klartecken. Tillstånd lämnas i första hand för sommarsäsongen 1 april - 31 oktober, men möjlighet finns för vintersäsong, 1 november - 31 mars.

Vid ägarbyte måste ett nytt tillstånd sökas av den nya ägaren och den gamla ägaren måste återkalla sitt tillstånd hos polisen. 

AVGIFTER & TIDER
 

Betala för uteserveringen...

För närvarande kostar det 700 kronor att söka polistillstånd.

Handläggningsavgiften kan du betala, kontant eller med kort, när du lämnar in din ansökan hos polisen. I annat fall går det även att få en betalningsavi med OCR-nummer. Observera att din ansökan inte behandlas förrän avgiften är betald.

Du ska även betala hyra till sektor Samhällsbyggnad för den mark du använder till uteserveringen. Markhyran måste betalas innan du sätter upp din uteservering och du får en faktura som avser hela säsongen. Hyran faktureras inte månadsvis.

Avgift:

från 1 april - 31 oktober 300 kr/m2 och säsong.

från 1 november - 31 mars 300 kr/m2 och säsong.

* Den tid det tar att ställa i ordning uteserveringen och montera ner den räknas in i den tid du hyr. Du måste alltså klara av upp- och nedmontering inom den period du har fått tillstånd för.

REGLER FÖR UTFORMNING

Placering...

Uteserveringen ska ligga i direkt anslutning till restaurangen och får som mest sträcka sig lika långt utmed fasaden som restaurangens inomhusdel. Om man önskar förlänga ytan görs en prövning om det är lämpligt. En förutsättning är att berörda fastighetsägare/butiksägare lämnar sitt skriftliga medgivande.
På trottoaren ska ett fritt gångutrymme finnas mellan serveringen och gatan på minst 1,7 m, så att t.ex. en rullstolsburen och gående kan passera i bredd. På exempelvis mindre intensiva gångstråk kan den fria gångytan minskas till 1,0 m om sträckan inte är längre än 10 meter.

Det får inte finnas belysningsstolpar, träd, papperskorgar, ränndalar eller annat som begränsar framkomligheten inom gångutrymmet. Vid ett sådant fall begränsas uteserveringens utrymme så att gångpassage enligt riktlinjerna inte är möjligt. Man bör vara medveten om att markområdet ofta innehåller ledningar som kan behöva repareras akut. Uteserveringen ska därför kunna tas bort med kort varsel. Borttagande bekostas av näringsidkaren. Tänk på att inte blockera portar, brunnar, utrymningsvägar för brandskydd m.m. Uteserveringen får inte skada några träd.

Tillgänglighet

Uteserveringar får inte skapa ytterligare begränsningar för funktionshindrade. Det är viktigt att alla har möjlighet att få uppleva den atmosfär som uteserveringarna skapar. Självklart så ska man kunna delta om man har ett funktionshinder eller har en barnvagn med sig. Serveringen ska tydligt avgränsas med en inhägnad för att undvika att synskadade ramlar eller skadar sig. Se vidare under "Uteserveringens väggar". Någon uppbyggnad av serveringens golv ska i normalfallet inte ske, bl.a. med hänsyn till rullstolar, rollatorer och barnvagnar. Ett avstånd av minst 40 cm ska finnas mellan uteserveringens avgränsning och taktila ledstråk (vita plattor) i trottoarbeläggningen.

Mark och golv

Den markbeläggning som redan finns ska utgöra uteserveringens golv. Trägolv eller liknande får endast byggas vid kraftig lutning och med särskilt tillstånd i förväg från sektor Samhällsbyggnad. Om du får tillstånd att bygga golv måste du tänka på att uteserveringen fortfarande måste vara tillgänglig för alla. I de fall där uppbyggnad önskas skall utformning och motivering tydligt framgå i polisansökan och redovisas med en detaljerad ritning och beskrivning.

Utformningskrav på golv och uppbyggnader:
- Maximal höjd 15cm vid högsta punkt
- Inrymmas inom serveringsytan och täckas utvändigt av staket/avgränsning. Sargen ska täckas med plåt eller annat lämpligt material för att undvika eventuella skador på förbipasserande.

Avgränsning och staket

Uteserveringar ska avgränsas med smidesstaket i en lätt konstruktion, stadsmässiga planteringslådor eller liknande anordning som håller en stadsmässig karaktär. Avgränsningen ska vara högst 90 cm och max 140 cm (90cm + 50cm ex.glas) och bör ha minst en tvärslå uppe och en tvärslå 10–35cm från marken så att personer med synnedsättning lätt kan hitta dem med ledkäpp.

Inga stödben få sticka ut i gaturummet då de kan innebära fara för gående. Vindskydd är tillåtet, men det ska ha en färg som passar verksamheten/ fastigheten och får inte täcka hela staketet. Om du vill ha restaurangens namn och logotyp på vindskyddet ska texten och symbolen eller bilden vara diskret. Annan reklam är inte tillåten. Trästaket godkänns inte i centrum.

*Höj/sänkbara staket ska fällas ned då verksamheten är stängd. Den del av staketet som är över 90cm ska vara transparent i exempelvis glas.
Mer information om riktlinjer och utformning finns i broschyren - Riktlinjer för uteserveringar.