Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Skövde kommun fortsätter agera för att underlätta för näringslivet

Effekterna av det nya coronaviruset innebär påfrestningar på näringslivet varför Skövde kommun gör det avgiftsfritt upp till 50 000 kr för uteserveringar och torghandel under 2020.

Politisk enighet råder i det här pressade läget. Tillsammans söker partierna lösningar för att värna om kraften i det lokala näringslivet och agerar för att hålla igång Skövde under rådande pandemi.

— En styrka för Skövde att alla partier jobbar tillsammans. Det skapar stabilitet i arbetet och stärker förutsättningarna för att Skövde står starkt även på andra sidan av krisen, säger Katarina Jonsson.

Skövde kommun har tidigare fattat beslut om förändringar för att mildra konsekvenserna för företag. Exempelvis förlängd anståndstid, tidigare betalning av leverantörsfakturor och översyn av hyresnivåer. Nu har ytterligare förslag om åtgärder tagits fram som innebär att avgifter för markupplåtelse för uteserveringar och torghandel blir avgiftsfritt upp till 50 000 kr.

De avgifter som redan betalats in för år 2020 kommer att återbetalas. Totalt beräknas ovanstående beslut uppgå till intäktsbortfall om cirka 0,8 mnkr.

Beslutet innebär inte några förändringar kopplat till myndighetsutövningen utan rör enbart de taxor som är kopplade till myndighetsutövning och markupplåtelse.

Tillstånd ska sökas eller anmälan göras inom de olika lagstiftningsområdena på sedvanligt sätt. Det påverkas inte av beslutet.