Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Bidrag och stöd

Sveriges riksdag och regering har satt upp mål för att minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi i Sverige. Ett steg för att nå dessa mål är att ge ekonomiskt stöd till vissa energiförbättrande åtgärder. På denna sida beskrivs vilka stöd som finns för närvarande, vilka villkor som gäller för att bli berättigad stöd och var man vänder sig för att söka stöd.

Stöd till solceller

Det finns ett investeringsstöd för den som vill investera i egna solceller. Investeringsstödet är 20 procent för privatpersoner och 30 procent för företag och har förlängts till 31 december 2019. Stödet kan betalas ut till privatpersoner, offentliga organisationer och företag och innefattar alla typer av nätanslutna solcellssystem. Det är länsstyrelsen som hanterar ansökan om stöd till solceller. Mer information om stödet finns på deras hemsida.

Skattereduktion på egenproducerad el

Om du producerar din egen el från exempelvis solceller eller kanske ett eget mindre vindkraftverk har du möjlighet att få skattereduktion för den överskottsel som matas in från din produktion till elnätet. Den skattereduktion du har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.

Stöd till energilagring av egenproducerad el

Det finns ett nytt stöd att söka för den som vill lagra sin egenproducerade el. Ansökning till stödet hanteras av länsstyrelsen och omfattar installationer gjorda mellan 1 januari 2016 till 31 december 2019. Bidraget avser bidra till att fler investerar i ett lagringssystem för egenproducerad el som kan användas vid ett annat tillfälle än vid produktionstillfället. För att få ta del av stödet behöver energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproducerad och förnybar el som är ansluten till elnätet.

Stödet får användas till inköp och installation av batteri, kablage, kontrollsystem samt smarta energihubbar och utgör 60 procent av de godkända kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kr. Läs mer om detta Länsstyrelsens hemsida.

Rot-avdrag

Inmontering eller byte av solpaneler ger rätt till skattereduktion förutsatt att bidrag inte har medgetts. Service av solpaneler ger inte rätt till skattereduktion.

ROT-avdraget är 30 procent av arbetskostnaden med en gräns på max 50 000 kr/person och år.

Klimatklivet

Satsningen Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om för 2017. Sedan 2015 har över 1 miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar och fram till år 2020 kommer ytterligare 700 miljoner kronor per år att fördelas.

Pengar från Klimatlivet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis i en stad eller en kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ha som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen. Även spridning och marknadsintroduktion av ny teknik och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är önskade effekter. Alla utom privatpersoner och enkla bolag kan ansöka.

Exempel på åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan röra sig om:

  • Laddinfrastruktur för elfordon
  • Biogasanläggningar
  • Byte av fossil olja till biobränsle eller fjärrvärme
  • Utbyggnad av mindre fjärrvärmenät
  • Lustgasdestruktion i sjukvården
  • Cykelbanor och infrastruktur för cykel
  • Kommunikationsinsatser

 

Är du intresserad av att söka pengar från klimatklivet? Besök då Naturvårdsverkets hemsida och skicka in din ansökan.

Stödet till laddinfrastruktur

En del av klimatklivet riktar sig speciellt till att bygga ut laddinfrastrukturen för elfordon i Sverige. Alla typer av organisationer, företag, kommuner, stiftelser och föreningar som bostadsrättsföreningar kan söka från Klimatklivet. Stödet vänder sig inte till privatpersoner, men för dessa finns möjlighet att söka ROT-avdrag, till exempel om du vill installera en laddningspunkt i en villa.

Stöd till laddningsstationer får ges med högst 50 procent av investeringskostnaden. För laddningsstationer med normalladdning får stödet inte uppgå till mer än 20 000 kronor per laddpunkt.

Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

Om ditt företag vill använda den inköpta energin effektivare och där med minska kostnaderna är det första steget att göra en energikartläggning. Just nu kan små och medelstora företag få ekonomiskt stöd för en energikartläggning från Energimyndigheten.

En energikartläggning visar hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet. Den visar hur energin är fördelad i verksamheten och kostnader. Energikartläggningen är det första steget i energieffektiviseringsarbetet och ger förslag på åtgärder som kan spara energi.

Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter kan få stöd även om de har lägre energianvändning. Energikartläggningsstödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och energiplan. Ditt företag kan maximalt få 50 000 kronor i stöd och stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.

Är du intresserad av att göra en energikartläggning? Vänd dig då till vårt regionala energikontor, Hållbar utveckling Väst, eller läs mer om stödet hos Energimyndigheten.