Invasiva arter

Invasiva främmande växtarter är växter som genom mänsklig aktivitet flyttats från sin naturliga miljö och som i sin nya miljö kan orsaka skada på biologisk mångfald genom att ta över och tränga ut andra arter.

Detta kan leda till höga kostnader vid bekämpningen av dem, och produktionsbortfall för näringar som jordbruk, skogsbruk och fiske. En del av de invasiva främmande växtarterna kan också påverka människors hälsa negativt.

Läs mer om invasiva främmande arter på Naturvårdsverkets respektive Havs- och vattenmyndighetens webbplatser.

Bekämpning av jätteloka

Vi försöker att hålla jättelokans utbredning i schack inom tätbebyggt område genom att utföra manuella bekämpningsåtgärder. Vi är tacksamma om du kontaktar oss om du ser en jätteloka i våra grönområden.