Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet underlättar planering och utveckling inom Skövde kommun och uppmärksammar tydligt de naturvärden som finns.

Skövdes Naturvårdsprogram är ett mycket viktigt underlag vid arbetet för att skydda natur och i kommunens fysiska planering. Enligt Miljöbalken (den svenska samlade miljölagstiftningen) ska hänsyn tas till naturvärden, både vid pågående och vid förändring av markanvändning. 

Innehållet i Naturvårdsprogrammet är bland annat baserat på ängs- och hagmarksinventering, lövskogsinventering, grusinventering, våtmarksinventering och nyckelbiotopsinventering i skogsmark.