Skogsbruk

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Skogsbruk

Vårt mål är att sköta skogen på sådant sätt att alla skogsbruksåtgärder anpassas efter den befintliga miljön.

Detta innebär att stor hänsyn tas till de olika sociala värdena samt till natur- och kulturvärden. Vi ser det som en viktig framtidsfråga att tillhandahålla tillgängliga naturområden för att främja en god folkhälsa.

I tätortsnära skog är det särskilt angeläget att värna om naturvärden och sociala värden. Områden där det är extra viktigt att ta hänsyn är bland andra Billingens sluttningszoner och Nordbillingens kalkplatå. Lövskogsbruk bör prioriteras på Billingen nedanför diabasplatån.

Skövde kommuns egen skog är FSC® -certifierad enligt FSC-C006219 och sköts enligt en så kallad Grön skogsbruksplan. Att vara certifierad innebär att man bedriver ett uthålligt skogsbruk där man tar hänsyn till naturmiljön, till dem som arbetar inom skogsbruket och till etiska och sociala värden.