Bild på händer som håller i en jordglob

Nyanlända och integration

Det finns olika anledningar till att man flyttar till Sverige från ett annat land. När man är nyanländ som flykting i Sverige har både staten och kommunen dit man flyttar ett ansvar för att erbjuda stöd. Vilket stöd man kan få beror på hur personens situation ser ut och vad anledningen är till att man kommit till Sverige.

Flyktingmottagande

Skövde kommun, precis som andra kommuner, har avtal med Migrationsverket där det bestäms hur många flyktingar som kommunens ska ta emot per år. Det är både vuxna personer, familjer och ensamkommande barn. 

Sedan 1 mars 2016 har Skövde kommun avtal att ta emot 94 flyktingar med uppehållstillstånd och 196 ensamkommande barn. Utöver dessa väljer vissa asylsökande vuxna och barnfamiljer att bosätta sig hos släktingar eller bekanta i Skövde kommun, istället för att bo på en flyktingförläggning.

I Skövde kommun är det socialtjänsten som har ansvar för det praktiska mottagandet. Det kan bland annat vara stöd med bostad, att få kontakt andra delar av kommuen, kontakt med andra myndigheter och med organisationer.

Skövde kommuns ansvar för flyktingmottagande 

  • Kommunen ansvarar för undervisning i svenska (SFI), samhällsorientering och övrig vuxenutbildning för vuxna kommunmottagna.
  • Skövde kommun svarar för barnomsorg, förskola och grundskola till alla de barn som kommer, även för de som är asylsökande och ännu inte har fått beslut om uppehållstillstånd.
  • Kommunen ansvarar också för ett visst socialt stöd, särskilt riktat till barnfamiljer.


Kommunen har inget ansvar för övriga nyanlända i Sverige så som studenter, anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring.

Ensamkommande barn och ungdomar

De barn och ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan förälder eller vårdnadshavare och söker asyl här får sin ansökan prövad av Migrationsverket. När ansökan registrerats, anvisar Migrationsverket de asylsökande barnen och ungdomarna till boenden i Sveriges kommuner.

I Skövde kommun finns ett antal boenden, som drivs av integrationsenheten i Skövde kommun. I dessa bor pojkar i ålder mellan 16 och 18 år. Yngre barn och flickor, placeras i familjehem.

Skövde kommun har ett omedelbart ansvar för de barn och omyndiga ungdomar som kommer till kommunen. Det är kommunens ansvar att barnen och ungdomarna utreds och får stöd.  

Om/när den asylsökande minderårige får uppehållstillstånd genom Migrationsverket har Skövde kommun fortsatt ansvar för ungdomen fram till myndighetsdagen eller fram till avslutade gymnasiestudier.

Frivilliga insatser för de ensamkommande

Det finns flera möjligheter att hjälpa till som privatperson i mottagandet av de ensamkommande barnen och ungdomarna. Det behövs fortlöpande privatpersoner som vill engagera sig som gode män, särskilt förordnade vårdnadshavare och familjehem. För frågor om uppdragen och för mer utförlig information, kontakta socialtjänsten eller Överförmyndaren.

Vill du veta mer?

Nedan kan du läsa mer om Skövde kommuns arbete för stöd till nyanlända och hur vi arbetar med integration. Om du har några frågor eller vill vara en del av arbetet är du välkommen att kontakta socialtjänsten via Kontaktcenter. 

Vill du hjälpa till?

Här kan du läsa mer om hur du på olika sätt kan hjälpa nyanlända personer i Skövde

Läs mer här

För dig som är nyanländ

Information för dig som är nyanländ eller anhörig

Läs mer här

Ordlista

Här har vi samlat ord med förklaringar som rör flyktingar, nyanlända och integration

Läs mer här

Så här går det till

Information om att söka asyl, den första tiden i Sverige och olika myndigheters ansvar

Läs mer här