Ordlista

Här har vi samlat olika ord och begrepp som är vanligt förekommande när man pratar om flyktingsituationen i Sverige.

Anläggningsboende, ABO

Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normal en lägenhet i ett hyreshus. Anläggningsboende kan också kallas för asylboende.

Asyl

Söka skydd i annat land än sitt hemland.

Asylboende

Ett asylboende kan vara en flyktingförläggning, som exempelvis Stora Ekeberg utanför Skara. Den flyktingförläggningen hyrs av Migrationsverket. I Skövde har vi inte några sådana stora flyktingförläggningar. Däremot finns det mindre asylboenden som Migrationsverket hyr i Skövde kommun. De asylboendena är vanliga lägenheter på olika platser i kommunen. Asylboende kan också kallas för anläggningsboende.

Asylsökande

En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd kallas för asylsökande. Man är asylsökande tills dess att ens ärende prövats av Migrationsverket. Då får man antingen beslut om uppehållstillstånd eller avvisning. Idag kan det ta upp mot ett år att få ett beslut från Migrationsverket. . De asylsökande kan inte folkbokföras, jobba eller läsa svenska för invandrare (SFI). Dock får de asylsökande barnen gå i skolan, det är lagstadgat sedan 2013.

Avtal med ensamkommande barn

Migrationsverket har det övergripande ansvaret för ensamkommande flyktingbarn. Migrationsverket ska teckna avtal med kommunen om mottagande och anvisa asylsökande ensamkommande barn till kommunen. 

Avtal med Migrationsverket

Sedan den 1 mars 2016 måste alla kommuner i Sverige skriva avtal med Migrationsverket och ta emot flyktingar.

Bosättningsärende

Arbetsförmedlingen upprättar tillsammans med den nyanlända personen ett bosättningsunderlag. Där tar man reda på vilka förutsättningar personen har, till exempel vad den har arbetat med tidigare, om den har någon familj och så vidare. Därefter försöker man hitta en lämplig plats i Sverige där den nyanlända kan ha goda möjligheter till att bli själförsörjande.

Eget boende, EBO

Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos släkt eller vänner.

Ensamkommande barn

Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare. 

Etableringsplanering

I samband med kommunplaceringen erbjuds flyktingen en individuell planering, så kallad etableringsplanering, genom Arbetsförmedlingen. Det här gäller alla personer i åldrarna 20-65 år. Etableringsplaneringen omfattar bland annat svenskstudier, samhällsorientering, validering, CV-skrivande, yrkesvägledning och praktik. Syftet är att så snart som möjligt bli självförsörjande.

Kommunplacering

När en flykting fått uppehållstillstånd i Sverige får han eller hon en kommunplacering. Då erbjuds personen ett boende i någon kommun i Sverige. Kommunerna är även skyldiga att erbjuda barnomsorg och svenska för invandrare (SFI).

LMA-ersättning

LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. Asylsökande som saknar pengar eller andra medel kan ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket, så kallad LMA-ersättning. Dagpenningen till en vuxen person är 71 kronor per dag.

Permanent uppehållstillstånd, PUT

PUT är en förkortning för ”permanent uppehållstillstånd”. När den asylsökande har fått permanent uppehållstillstånd kan han eller hon bo, arbeta och leva i Sverige på samma villkor som alla andra.

Schablonersättning

Kommunen har rätt till ersättning från staten för vissa av de kostnader som de asylsökande medför. Kommunen har även rätt att få ersättning för vissa kostnader för personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd. Några av de statliga ersättningarna betalas ut som schablonersättning utan ansökan.

Uppehållstillstånd

Ett uppehållstillstånd ger tillåtelse för en icke-medborgare att uppehålla sig i ett land. Ett uppehållstillstånd kan vara antingen tillfälligt eller permanent.