Så här går det till

Här förklarar vi hur det går till när en person söker om asyl i Sverige, vad som händer de två första åren och vem som har ansvar för vilken del.

Processen när en person ansöker om syl i Sverige

Illustration över asylprocessen

 • En person kommer till Sveriges gräns och begär då asyl hos gränspolisen.
 • Migrationsverket kopplas in och den asylsökande får ett ärende hos Migrationsverket.
 • Den asylsökande erbjuds en plats på ett asylboende under tiden som asylärendet prövas av Migrationsverket. I det här läget väljer en del asylsökande att tacka nej till en sådan plats för att istället bosätta sig hos släkt eller bekanta som redan bor i Sverige.
 • Om asylprövningen blir positiv och den sökande får uppehållstillstånd, erbjuds en kommunplacering. Personen med uppehållstillstånd får då flytta från sitt tillfälliga asylboende till en bostad med eget kontrakt i någon av Sveriges kommuner. I samband med detta upprättas en planering tillsammans med Arbetsförmedlingen.
 • Om den asylsökande får avslag på ansökan om uppehållstillstånd ges möjlighet till överklagande men ett avslag kan komma att leda till utvisning.

Väntetider för att få sitt asylärendet prövat varierar men är som regel cirka 12 månader.

De två första åren i Sverige

När personen har fått uppehållstillstånd i Sverige får personen vänta på en kommunplacering. Det är en process som kan ta tid. För att få en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen och även annat stöd via kommunen behöver personen först ha en folkbokföringsadress och då krävs en bostad.

I Skövde kommun finns ett samarbete mellan det som kallas praktiskts mottagande av flyktingar och Skövdebostäder AB som omfattar flyktingmottagande. Samarbete finns även med privata fastighetsförvaltare i kommunen.

När personen har fått en bostad i Skövde, antingen genom kommunen eller på annat sätt, kan etableringsplaneringen börja för de vuxna. De första veckorna får man även visst stöd från kommunen att komma till rätta i boendet och orientera sig med olika myndighetskontakter.

På Arbetsförmedlingen upprättas en individuell planering, så kallad etableringsplanering. Etableringsplaneringen omfattar bland annat svenskstudier, samhällsorientering, validering av betyg, CV-skrivande, yrkesvägledning och praktik. Planen är att den nyanlände ska vara självförsörjande inom de två år etableringsplanen kan pågå.

De flesta är under etableringstiden schemalagda på heltid. Nyanlända barn går i förskola och skola, och det finns även personella resurser som integrationshandläggare för barn och unga. Föräldrar erbjuds extra stöd i att planera för sitt barns aktiviteter utanför skoltid, med syfte att ge en bild av föräldraroll och förväntningar i det nya hemlandet.

Vem har ansvar för vilken del?

När en person eller familj kommer till Sverige är det flera olika myndigheter som personen behöver ha kontakt med. Vilka myndigheter som är aktuella beror på hur personens situation ser ut, om det är en familj och på de vuxnas ålder. Här har vi samlat en beskrivning av vilket ansvar de olika myndigheterna har för nyanlända.    

Migrationsverkets ansvar

 • pröva asylrätt,
 • erbjuda tillfälligt boende på asylboende, vilket innebär mat och tak över huvudet,
 • betala dagersättning under asyltiden.

Arbetsförmedlingens ansvar

 • upprätta ett bosättningsärende.
 • erbjuda etableringsplanering.
 • administrera underlag för flyktingens etableringsersättning, som betalas ut genom Försäkringskassan.


Det kan idag ta upp till ett halvår efter utfärdat uppehållstillstånd innan etableringsplaneringen påbörjas.

Etableringsplanering gäller arbetsföra personer mellan 20 och 65 år. Kommunen ansvarar för barn och personer som är äldre än 65 år, de omfattas inte av etableringsförordningen. Kommunen har också ett övergripande ansvar för personer med allvarliga 
prestationsnedsättningar.

Kommunens ansvar

 • barns skolgång: det gäller alla barn, även de asylsökande.
 • erbjuda möjlighet att läsa svenska för invandrare (SFI) som en del i etableringsplaneringen. I Skövde görs det genom Vuxenutbildningen.
 • ge möjlighet att ta del av samhällsorientering på sitt eget språk, sker genom Vuxenutbildningen.
 • erbjuda råd och visst stöd för nyanlända, med särskilt fokus på barnen, även de asylsökande.
 • rusta kommunen för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar, genom att upprätta platser i familjehem eller hem för vård och boende, HVB-hem.
 • ordna med bostäder till flyktingar som kommunplaceras.
 • genomföra det praktiska mottagandet av nyanlända, kommunplacerade flyktingar, som registrering hos Skatteverket, ge information om förhållandena i Skövde kommun, ansöka om förskoleplats, ansöka om hemutrustningslån (som administreras av CSN).


Även om staten har huvudansvaret för flyktingmottagandet, bor och lever de nyanlända i en kommun. En person med uppehållstillstånd har i stort sett samma rättigheter och skyldigheter som en svensk medborgare. Kommunen får tidsbegränsade statliga medel, schablonersättning, för de asylsökande och nyanlända som bosätter sig i kommunen.

Det gemensamma målet är att alla ska ges möjlighet att komma in i samhället på ett bra sätt.