Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Sekretess och GDPR

Sekretess

Uppgifterna som du lämnar till socialtjänsten i samband med ansökan registreras i ett dataregister. Det är bara socialtjänsten som har tillgång till det dataregistret. Din handläggare skapar en elektronisk personakt för din ansökan tillsammans med utredning, beslut och de journalanteckningar som handläggaren gjort.

När din ansökan är färdigbehandlad och du inte längre behöver ekonomiskt bistånd avslutas ditt ärende och arkiveras. Endast du har rätt att få se vad som skrivs i din personakt.

De uppgifter som du lämnar till oss och det du pratar med din handläggare om vid möten får inte lämnas ut till obehöriga. Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Vid samverkan med andra myndigheter krävs därför att du samtycker till detta. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.

GDPR Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen

(Artikel 13 Europarparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679)

Det här är information om hur vi i socialnämnden behandlar dina personuppgifter. Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna utföra våra arbetsuppgifter i kontakten med dig.

  • Socialnämnden i Skövde kommun är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlats in.
  • Socialnämnden behöver uppgifter om dig för att kunna handlägga ansökningar/anmälningar, fatta beslut och genomföra insatser utifrån socialtjänstlagen. 
  • Behandlingen görs med stöd av socialtjänstlagen.
  • De som får ta del av dina personuppgifter är anställda som behöver det för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det kan vara socialsekreterare, chefer och administrativ personal. All personal inom socialtjänsten har sekretess, vilket innebär att de inte får föra informationen vidare. I vissa fall måste vi lämna dina personuppgifter vidare till andra myndigheter, till exempel nämndens tillsynsmyndighet (Inspektionen för vård och omsorg) och mottagare av statistikuppgifter (Socialstyrelsen).
  • Dina personuppgifter sparas i fem år efter att ärendet avslutas sedan raderas dem. Handlingar som tillhör ärenden som rör personer födda den 5:e, den 15:e och den 25:e i varje månad eller som rör placerade barn, faderskapsärenden och adoptioner arkiveras i kommunens centralarkiv.
  • Som registrerad kan du begära att få tillgång till eller rättelse av dina personuppgifter. 
  • Som registrerad har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
  • Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@skovde.se eller så kan du ringa till Kontaktcenter.