Avgifter

Kommunfullmäktige fastställer de ansöknings- och tillsynsavgifter som ska tas ut för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

Ansökningsavgifterna skall vara betald innan ansökan behandlas.

 

Halv avgift

Halv tillsynsavgift tas ut om tillstånd beviljats efter den 1 juli . Har tillstånd beviljats före den 1 juli tas hel tillsynsavgift ut. Inbetald avgift återbetalas inte.

 

Extra tillsyn

Beslut om extra tillsyn beslutas av socialnämnden eller dess arbetsutskott.
 
Avgiften räknas ut med hjälp av basbeloppet varje år och avrundas uppåt till närmaste hundratal.
Avgiften betalas in på kommunens bankgiro 991-1843. Var vänlig ange referens    

"511 31100 26701" på inbetalningen.

 

Tillsynsavgifter

Taxa

% av
basbelopp
2014

Kvällsöppet 7 800 17 %
Dagöppet 3 900 8,5 %
Permanenta slutna sällskap 1 800 4 %
Catering 4 800 10,5 %
Extra 3 900 8,5 %
Öl 700 1,5 %
Tobak 1200  
E-cigaretter 1 200 2,5 %
Ny avgift tillsyn bolagsförändring 4 800 10,5 %
Avgift gemensam serveringsyta permanent 1 200 2,5 %
Avgift gemensam serveringsyta tillfällig 500 1 %
Egenkryddad snaps/uttas vid
kontrollkostnad för analys

Analys-
kostnaden

 
 
 

Ansökningsavgifter

Taxa

% av bas-
belopp 2014

Permanent tillstånd 11 700 25,5 %
Tillfälligt allmänheten 2000 4,2 %
Tillfälligt slutet sällskap 700 1,5 %
Provsmakning permanenta tillstånd 9 600 21 %
Utvidgade tillstånd 6 600 14,5 %

Provavgift permanenta tillstånd omprov

900 1,8 %