Vanliga frågor

Nedan finner du ett antal vanliga frågor om familjehem, kontaktperson och kontaktfamilj. Du får reda på svaren genom att klicka på den fråga du är intresserad av.

Hur blir man familjehem?

Att placeras i familjehem innebär en genomgripande förändring för den unge och det kan ha en avgörande betydelse för hans/hennes fortsatta utveckling. För att få ett uppdrag ska man som intresserad familj genomgå en utredning. I ett första skede får man lämna sitt samtycke till att socialtjänsten får begära registerutdrag från polis-, social-, och kronofogderegister. Sedan följer intervjuer med familjen och inhämtande av referenser.

Du behöver inte ha någon formell utbildning för att bli familjehem. Det är dock viktigt att du har tid och plats och framför allt intresse och engagemang för ytterligare en familjemedlem.

Vad innebär det att vara familjehem åt en ungdom?

Att vara familjehem innebär att man för en längre eller kortare period tar emot en ungdom i sitt hem, en ungdom som av olika anledningar inte kan bo kvar i föräldrahemmet. Uppdraget sker i nära samarbete med sektor socialtjänst och de biologiska föräldrarna och deras nätverk. Du är ”ställföreträdare” för ungdomens förälder under den tid ungdomen bor hos dig. De flesta familjehemsplaceringar sker på frivillig grund, men även enligt Lagen om vård av unga (LVU).

Uppdraget som familjehem ska inte innebära en ekonomisk uppoffring för dig. Du får dels en omkostnadsdel (ersätter kostnader såsom mat, bostad, kläder, fickpengar, resor, etc), dels en arvodesdel (utgör lön för uppdraget och är beskattningsbar och pensionsgrundande). Ersättningen baseras på ungdomens ålder och uppdragets svårighetsgrad.

Måste man vara en traditionell kärnfamilj för att kunna bli familjehem?

Nej, ett familjehem kan se ut på många olika sätt. Du kan vara gift, sambo, ensamstående eller leva i ett samkönat förhållande. Med eller utan barn. Du kan bo på landet eller i stan, i villa eller lägenhet. Du kan komma från Sverige eller från något annat land. Ditt hem måste vara tryggt och det är viktigt att ni har stabila relationer i din familj, oavsett hur den ser ut. Hela familjen måste vara överens och vilja ta emot en ungdom i sitt liv.

Vilket stöd kan jag räkna med om jag blir familjehem?

För varje familjehemsplacerad ungdom finns en ansvarig socialsekreterare som ska se till den unges och dess föräldrars behov. För familjehemmets räkning finns en familjehemssekreterare som ska bistå familjen med råd och stöd under hela placeringstiden. Vid behov kan ytterligare stöd erbjudas.

Vad innebär det att vara kontaktperson eller kontaktfamilj åt en ungdom?

Att vara kontaktperson innebär oftast att du träffar ungdomen för stöd några timmar per vecka. Ni gör något tillsammans. Det kan innebära att ni tränar sociala färdigheter eller intro-ducerar olika fritidsaktiviteter. Man kan säga att en kontaktperson är en vuxen vän och ett föredöme för den unge.

Att vara kontaktfamilj innebär att du/ni tar emot en ungdom i ert hem, en eller flera helger i månaden. Anledningen kan vara att ungdomen behöver social stimulans och/eller att föräld-rarna behöver avlastning. En kontaktfamilj kan se ut på olika sätt. Det kan en eller två vuxna med eller utan barn som har tid och engagemang även för andras barn.

Uppdragen som kontaktfamilj och kontaktperson kan se väldigt olika ut.

Vart vänder jag mig om jag vill bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem till en ungdom?

Då är du välkommen att kontakta barn- och ungdomsavdelningens familjehemssekreterare. Dem når du via Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00.