Under 2016 lanserar sektor socialtjänst en handlingsplan för minskad personalomsättning inom gruppen myndighetsutövande socialsekreterare

Vi har under de senaste åren upplevt en större utmaning att attrahera medarbetare till uppdraget, tydligast har vi sett utmaningen inom gruppen som arbetar med barn och ungdomar.

Utifrån denna utmaning har handlingsplanen arbetats fram genom workshops där våra medarbetare har deltagit och haft möjlighet att påverka handlingsplanens innehåll. Inom handlingsplanen har vi ett tydligt kompetensutvecklings-, arbetsmiljö- och organisationsperspektiv. Vi vill att våra medarbetare ska trivas hos oss men även att de ska känna att det finns utvecklingsmöjligheter och en positiv arbetssituation.

Handlingsplanen består av följande 12 åtgärder

Kompetensutveckling

 • För en bättre introduktion för varje medarbetare införs personliga introduktionsplaner som varar upp till ett år.

 • Komptensplaner upprättas på individnivå för att säkerställa kompetensutvecklingen utifrån den enskilde och verksamhetens behov.

 • Socialstyrelsens webbaserade stöd kommer att användas som en del i introduktionen och kompetensutvecklingen.

 • Regelbundna möjligheter att delta i kollegialt utbyte genom studiebesök i andra kommuner, deltagande i branschdagar, socionomdagar, familjehemsdagar, inspirerande konferenser och dylikt.

 • Specialisering inom ämnesområden som medarbetaren är intresserad av och som är till nytta för verksamheten ska uppmuntras.

Arbetsmiljö

 • En arbetstyngdsmätning kommer att göras regelbundet för att följa arbetsbelastningen per individ över tid. Metoden finns i dagsläget bara för barn- och ungdomshandläggning. 

 • Ökade möjligheter till arbete på flexibla tider eller arbete hemifrån ger bättre förutsättningar att individanpassa arbetssituationen.

 • Förtydliganden kring friskvård under och utanför arbetstid, samt teambildning.

Organisation

 • Två metodstödjare anställs för att ge metodstöd till socialsekreterarna i det dagliga arbetet, biträda enhetschefen med fördelning av nya ärenden och vara mentorer för nyanställda.

 • För att minska riskerna för överbelastning vid inflödestoppar eller vakanser inom sektorns myndighetsutövande enheter upprättas en handläggarpool i projektform under två år. Poolen ska bestå av tre socialsekreterare som kan handlägga ärenden från de tre myndighetsutövande enheterna inom sektorn, utifrån behov på respektive enhet.

 • En strävan är ökad samverkan med andra kommuner i gamla Skaraborg kring olika verksamheter, för att på så sätt säkerställa en bra kompetensförsörjning och god kvalitet.

Lön

 • Satsningar på lönen för de myndighetsutövande socialsekreterare som huvudsakligen arbetar med utredningar och tillhör den grupp som är svårrekryterade. 

Om ni vill veta mer om vår satsning och vad vi har att erbjuda är ni välkomna att kontakta enhetschef Anders Ljungberg 0500-49 83 82.

Ni kan  läsa mer om våra lediga jobb via denna länk: http://www.skovde.se/Kommun-Politik/Arbeta-hos-oss/Lediga-jobb/