VA-arbete på Trädgårdsgatan

Under januari har VA-arbete skett på Trädgårdsgatan.

Vatten- och avloppsarbete har skett på Trädgårdsgatan. Asfaltering av uppgrävda ytor på Trädgårdsgatan kommer ske längre fram på året och då kan Trädgårdsgatan i korsning med Långgatan samt i korsning med Torggatan behövas stängas och begränsad framkomlighet kan råda.

Arbetet utförs av Skövde kommun sektor service.

Tidplan och avstängningar

Arbetet är klart tills vidare. Asfaltering kommer ske längre fram. Sidan uppdateras.

Vid de platser där arbete pågår kommer det råda begränsad framkomlighet för alla trafikslag. Boende till och från garage har lov att köra den väg som är tillgänglig. I vissa fall kan gång- och cykeltrafik ledas om. Välj om möjligt en annan väg.

Vi hoppas att du har förståelse för de avstängningar och omledningar vi tvingas göra för att förbättra va-nätet.