VA-ordlista

Vi har många fackuttryck och speciella ord som vi använder. Kolla i listan eller fråga oss om du tycker något är krångligt.

ABVA 
Allmänna bestämmelser för användandet av kommunens vatten- och avloppsanläggning.

Byggherre
Den som bestämmer att något ska byggas. En fastighetsägare kan vara byggherre.

Dagvatten
Vatten som tillfälligt rinner på jordens yta: oftast regnvatten.

Exploatör
Ett företag som köper tomter, bygger och sedan säljer till privatpersoner som vill bo där.

Förbindelsepunkt
Platsen på ledningen som markerar gränsen där ledningen inte längre är Skövde VA:s, utan fastighetsägarens. Förbindelsepunkten märks ut på nybyggnadskartan eller anslutningsavtalet.

LTA-enhet
I fastigheter där avloppsrören inte kan fungerar med självfall används istället lätt trycksatta avlopp – LTA. Den pump med avstängningsventil som driver LTA-enheten kallas LTA-pump. 

Miljötillstånd
Vi hanterar stora mångder avloppsvatten och har krav på oss att hantera det så att vi uppfyller olika miljökrav. Miljötillståndet berättar på vilket sätt vi ska rena vattnet och var det sedan ska släppas ut. För att hålla god kvalitet är egenkontroller och provtagning en viktig del i arbetet.

Projektering
Att göra en ritning för var ledningarna ska ligga. Kan ta något år eller två att göra för långa och stora ledningar, men går snabbare för ledningar till din fastighet.

Servis
En mindre bit ledning som går ut från vår huvudledning och möter din egen VA-ledning. Slutar i förbindelsepunkten. Servis uttalas som "det är så ömtåliga tallrikar i finservisen", inte som "jag fick så bra service av de på Skövde VA".

Spillvatten
Smutsigt vatten, det vi brukar kalla avloppsvatten. Är annorlunda mot dagvatten, som ibland också kallas avloppsvatten.

VA-anläggning
Våra ledningar, pumpar och annat material vi behöver. Ägs av VA-huvudmannen.

VA-huvudman
Den som bestämmer om kommunens VA, i Skövde kommun är detta Servicenämnden.

VA-installation
Din fastighets ledningar som kopplas ihop med vår VA-anläggning. Sitter oftast ihop med en servisledning.  Till VA-installationen räknas även sådant som anslutits, exempelvis tvättställ, badkar och tappventiler.

VA-taxa
Vad det kostar att ansluta och betala för kommunalt VA bestäms genom beslut i kommunfullmäktige.

Verksamhetsområde
Där vi ska se till att alla har kommunalt VA. Länsstyrelsen eller kommunfullmäktige är de som bestämmer vilka områden som gäller.